Website doorzoeken   Het is vandaag 24 Januari 2022, 08:10 uur    
 
 

 
  :: Specials  
     
 
 
     
 
  :: Advertenties  
     
 
 
     
 Terug naar vorige pagina

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden KROLEX met aanvullende voorwaarden TOP OF HOLLAND

0. Definities

Opdrachtgever: Johannes Krol, handelend onder de naam Krolex, gevestigd te Delfzijl.

Klant: de contractpartij van Opdrachtgever.

Goederen en/of Diensten: tegenprestatie waartoe Opdrachtgever zich op grond van een met Klant gesloten Overeenkomst, van welke aard dan ook, verplicht heeft.

1. Toepasselijkheid, aanbieding en Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbie­dingen en Overeenkomsten waarbij Opdrachtgever goederen en/of diensten, verstrekt van informatie en ideeën van welke aard ook aan Klant aanbiedt en/of levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voor­waarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdruk­kelijk schrif­telijk anders is overeengekomen. Alle aanbie­dingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop, verkoop of andere voor­waarden van Klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtgever uitdruk­kelijk schrif­telijk zijn aanvaard.

Opdrachtgever is gerechtigd delen van de tussen Opdrachtgever en Klant gesloten Overeenkomst door derden uit te laten voeren en/of derden als hulppersoon bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle door Opdrachtgever gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van over­heidswege worden opge­legd.

2.2 Alle facturen zullen door Klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermel­de betalingscondi­ties. Bij gebre­ke van speci­fieke condities zal Klant­ binnen 15 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verre­ke­ning of op­schorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitra­le of rechterlijke uitspraak is vastge­steld dat Klant een verrekenbare tegenvorde­ring of een grond tot opschorting heeft.

2.3 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de over­een­gekomen termijn betaalt, zal Klant­ zonder dat enige ingebreke­stelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd zijn. Indien Klant­ na ingebreke­stelling nalatig blijft de vorde­ring te voldoen, kan de vorde­ring uit handen worden gegeven in welk geval Klant­ naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volle­dige vergoeding van buitenge­rech­telijke en gerechte­lijke incas­sokosten, advo­caten­kosten daaronder begre­pen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

2.4 Indien de Opdrachtgever na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke - “conform Rapport Voorwerk II” - verschuldigd. De incassokosten worden voor consumenten berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”.

3. Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwe­lijke aard geheim te houden.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van alle op grond van Overeenkomsten geleverde of te leveren zaken in eigendom voor, totdat door betaling door de Klant zijn tenietgegaan:

a. de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;

b. de vorderingen inzake door de Opdrachtgever ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van de Klant op te verrichten werkzaamheden;

c. de vorderingen wegen tekortschieten in de nakoming van genoemde Overeenkomsten.

4.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de Klant de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
4.3 De Klant is verplicht de zaken op eerste verzoek van de Opdrachtgever in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de Klant gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van terugname.

4.4 Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is Klant echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader vvan normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de Klant op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot de vordering het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surcéance van betaling van betalaing verkrijgt dasn wel in staat van faillisssement wordt verklaard. Klant mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.

5. Rechten van Opdrachtgever en Klant

5.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intel­lectu­e­le of industriële eigendom op materia­len en gegevens (zoals: analy­ses, ontwer­pen, beeldmateriaal, foto’s, artist impressions, documentatie, rappor­ten, offertes, alsmede (ander) voorbe­reidend materiaal daar­van, berusten uitsluitend bij Opdrachtgever en/of diens opdrachtgever(s) en/of lastgever(s) en/of principa(a)l(en). Klant ver­krijgt daarvan slechts die ­rechten die bij deze voorwaarden uitdruk­ke­lijk worden toege­kend, één en ander tenzij in een door Opdrachtgever en Klant­ onderte­kend schriftelijk stuk uitdruk­ke­lijk anders is overeengekomen.

5.2 Klant is ermee bekend dat de ter be­schik­king ge­stelde mate­ria­len, waaronder mede begrepen het voorbe­reidend materi­aal, vertrouwelij­ke infor­matie en bedrijfs­geheimen van Opdrachtgever en/of diens opdrachtgever(s) en/of lastgever(s) en/of princi­pa(a)l(en) kan bevat­ten. Klant verbindt zich onvermin­derd het be­paalde in artikel 3 deze informatie en materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij anders overeengekomen.

Onder derde(n) worden ook begrepen alle perso­nen werk­zaam in de organisatie van Klant­ die niet nood­zakelijker­wijs de mate­rialen/gegevens behoeven te gebruik

6. Medewerking door Klant

6.1 Vanwege de noodzaak dat Klant zijn medewer­king ver­leent aan het uitvoeren van de Overeenkomst, zal Klant­ Opdrachtgever steeds tijdig, gevraagd en ongevraagd, alle nuttige en nood­zake­lijke gege­vens ver­schaf­fen.

6.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet door Klant - welke zich moet inspannen - overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtgever staan of indien Klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtgever het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Opdrachtgever het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtgever in rekening te brengen.

7. (Leverings)termijnen

De Overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Klant de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

8.Beëindiging

8.1 De Overeenkomst kan, tenzij partijen anders over­eenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbin­ding en zulks uit­slui­tend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelij­ke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nako­ming van wezen­lijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbin­ding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussen­komst is niet vereist.

8.2 Indien Klant op het moment van de ontbin­ding reeds presta­ties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Opdrachtgever nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Opdrachtgever voor de ont­binding heeft gefactu­reerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd ver­schuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 kan Opdrachtgever de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechter­lijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisge­ving aan Klant­ geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Klant in staat van faillissement wordt ver­klaard, indien aan hem - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt ver­leend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn beta­lingsver­plichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëin­digd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtgever zal wegens deze ontbin­ding nimmer tot enige scha­devergoeding zijn gehou­den.  

9.  Aansprakelijkheid van Opdrachtgever: vrijwaring

9.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is dezxe bepalinjg is geregeld.

9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nako­ming van de Overeenkomst is Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor ver­van­gende schadever­goeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijk­heid van Opdrachtgever voor enige ander vorm van schade is uitge­slo­ten,daaronder begrepen aanvullende schade­vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolg­schade of schade wegens gederfde winst. Opdrachtgever is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrij­ding van leve­ringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstan­digheden, schade als gevolg van het ver­schaf­fen van gebrekki­ge medewer­king, informatie of materialen door Klant en schade wegens door Opdrachtgever gegeven inlichtingen of advie­zen waar­van de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schrif­telijke Overeenkomst vormt.

9.3 De door Opdrachtgever te betalen schadevergoeding wegens toere­kenbare te­kortkoming in de nakoming van een Overeenkomst zal nooit meer bedragen dat 50 (vijftig) procent van het totaal van de op grond van die Overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet gefactureerde bedra­gen (exclusief BTW) wegens reeds geleverde goederen en/of diensten, welke Opdrachtgever op grond van die Overeenkomst reeds wel had kunnen facture­ren.

Indien en voor zover de Overeenkomst een duurOvereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toere­kenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedon­gen bij de desbe­treffende Overeenkomst voor de prestaties van Opdrachtgever in de periode van drie maanden vooraf­gaande aan het verzuim van Opdrachtgever. De in dit artikel 9.3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door Klant­ bedon­gen en door Opdrachtgever verleende crediteringen.

In geen geval zal enige door Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst meer bedragen dan het bedrag waarop de door Krolex Shipping gesloten aanspra­kelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft.

9.4 In geval van een onrechtmatige daad van Opdrachtgever, of van zijn werkne­mers of ondergeschikten waarvoor Opdrachtgever rechtsaansprakelijk gehouden kan worden, is Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor vergoe­ding van schade door dood of lichame­lijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 10.000,00 per schade toebren­gende ge­beur­te­nis, waar­bij een reeks van samenhangende gebeur­tenissen geldt als één gebeur­te­nis.

9.5 Aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor schade wegens on­recht­matige daad anders dan bedoeld in artikel 9.4, wordt uitdruk­kelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de scha­devergoeding per gebeur­te­nis

- waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeur­tenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de Overeenkomst tussen partij­en in het kader waar­van zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daar­van, de Overeenkomst die tussen partij­en van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 10.000,00.

9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schade­vergoe­ding is steeds, dat Klant na het ontstaan daar­van zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schri­ftelijk bij Opdrachtgever heeft gemeld.

9.7 Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van enige Overeenkomst zal Opdrachtgever steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtgever is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

9.8 Klant vrijwaart Opdrachtgever voor alle schade die Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van aanspraken van anderen, die geen partij zijn bij de tussen Opdrachtgever en Klant geslo­ten Overeenkomst, verband houdend met de door Opdrachtgever geleverde goede­ren en/of diensten.

10. Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige ver­plichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechts­handeling of in het verkeer gelden­de opvattingen voor haar rekening komt.

11.Vervanging nietige bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernie­tigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtgever en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernie­tigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strek­king van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 De Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Klant­ worden be­heerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen, welke tussen Opdrachtgever en Klant­­ mochten ontstaan naar aanleiding van de door Opdrachtgever met Klant­ gesloten Overeenkomst dan wel naar aanlei­ding van nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vesti­gings­plaats van Opdrachtgever, tenzij op grond van de wet dwingend een andere rechtbank is verklaard. 

Aanvullende Voorwaarden TOP OF HOLLAND, zijnde een handelsnamen van KROLEX

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1. In deze aanvullende algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bijeenkomst: het door (Bedrijfsnetwerk) Top of Holland / Businessclub Top of Holland te organiseren businessclub-bijeenkomsten en/of bedrijfsbezoeken of andersoortige evenementen.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft aangemeld als lid of deelnemer aan de netwerkbijeenkomst of bedrijfsbezoek.
c. Aanmelding: de aanmelding tot deelname aan betreffende netwerkbijeenkomst of bedrijfsbezoek.
d. Organisator: de rechtspersoon, in deze Bedrijfsnetwerk Top of Holland, waarmee de deelnemer een overeenkomst tot lidmaatschap is aangegaan.
e. Lidmaatschap: bedrijven, ondernemers en organisaties welke een lidmaatschap aangaan bij het Bedrijfsnetwerk Top of Holland.
f. Foto’s: foto’s welke worden gemaakt tijdens bijeenkomsten.
g. Visitekaartjes: visitekaartjes van bezoekers welke worden ingeleverd tijdens de bijeenkomsten

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, c.q. opdracht tot lidmaatschap en aanmelding voor bijeenkomsten.

ARTIKEL 2: DEELNAME
2.1. De deelnemer dient op de dag waarop de bijeenkomst plaatsvindt, ondernemer of zakelijk vertegenwoordiger of beslisser te zijn, waarbij twee personen van hetzelfde bedrijf toegang hebben. De deelnemer mag zakelijke introducés meenemen, mits van te voren aangemeld.
2.2. De aangemelde personen mogen aan de netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken deelnemen en gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden.
2.3. De organisator van de netwerkbijeenkomst of bedrijfsbezoeken is te allen tijde gerechtigd zijn of haar aanmelding af te zeggen.
2.4. Restitutie van kosten lidmaatschap en/of betaalde bijdragen is niet mogelijk.
2.5. De organisator van de netwerkbijeenkomsten of bedrijfsbezoeken, kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten betreffende netwerkbijeenkomst af te gelasten.
 

2.6. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen en is niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan de netwerkwerkbijeenkomst of bedrijfsbijeenkomst welke op diverse soorten locaties worden gehouden. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel “aansprakelijkheid” van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of zij een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de bijeenkomst.
3.4. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de bijeenkomst. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan de bijeenkomsten, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT
4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de bijeenkomst gemaakte foto’s, beeld- en geluidmateriaal, etc. waarop de deelnemer zichtbaar en/of hoorbaar is. Fotografie en geluidsopnamen tijdens de bijeenkomsten is uitsluitend toegestaan door de organisator benoemde beroepsfotograaf en video- en filmmakers. Wanneer andere beroepsfotografen en/of video- en filmmakers de bijeenkomsten bezoeken en zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de organisator foto’s, geluidsopnamen, (video)films etc. maken tijdens of van de bijeenkomsten, kunnen deze door de organisator van de bijeenkomsten de verdere toegang tijdens de bijeenkomsten en toekomstige bijeenkomsten worden ontzegd. In geval van overtreding is het verboden om gemaakte beeld- en geluidopnamen te publiceren.  

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP
5.1 Rechtspersonen, zijnde zelfstandige ondernemers of personen welke deel uitmaken van een bedrijf of organisatie kunnen een lidmaatschap aangaan, e.e.a. te beoordelen en goed te keuren door de organisator. Een lidmaatschap is altijd voor een periode van 1 jaar en wordt niet stilzwijgend verlengd.
5.2 Lidmaatschap gaat in op het moment wanneer het aspirant lid schriftelijk, telefonisch of mondeling bij de organisator te kennen heeft aangegeven akkoord te gaan met een opdracht tot lidmaatschap en hij of zij van de organisator de opdrachtbevestiging per mail heeft toegestuurd gekregen en hierop niet schriftelijk binnen 3 dagen reclameert.
5.3 Lidmaatschap kan worden verlengd, nadat de organisator het lid een mail heeft gestuurd en een voorstel voor verlenging heeft gedaan. In een dergelijk e.mail staat een deadline om te reageren. Wanneer hierop niet wordt gereageerd, c.q. gereclameerd gaat organisator er van uit dat verlenging akkoord is. Het lid ontvangt hiervoor vervolgens een opdrachtbevestiging met een factuur voor betreffende verlenging.
5.4 Lidmaatschap houdt in dat het lid, namens zijn of haar bedrijf of organisatie met een bedrijfsprofiel wordt vermeld op de website van de organisator en is tegelijkertijd lid van de Businessclub Top of Holland. Dit geeft het lid het recht om 8-10 keer per jaar met maximaal 2 personen van hetzelfde bedrijf of organisatie, de door de organisator uitgeschreven bijeenkomsten of bedrijfsbezoeken deel te nemen. Een lid mag altijd een of meerdere zakelijk introducé(s) meenemen naar de bijeenkomsten.
5.5 De kosten voor een lidmaatschip, zoals vermeldt in de opdrachtbevestiging, dient na ontvangst van de factuur binnen 8 dagen geheel te worden voldaan.
5.6 Facturen welke niet tijdig worden betaald en ook niet na enkele aanmaningen, kunnen door de organisator ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau of deurwaarder, waarbij alle daardoor ontstane kosten, incl. gerechtelijk en buitengerechtelijke en rente geheel voor rekening van het betreffend lid komen.
5.7 De organisator is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door het lid aangeleverd bedrijfsprofiel en verdere informatie.
5.8 Tijdens de bijeenkomsten is koffie/thee, hapjes en drankjes inbegrepen, ook voor de introducés. 5.9 Het kan voorkomen dat voor bepaalde bijeenkomsten van de bezoekers een eigen bijdrage wordt verlangd, welke in voorkomende gevallen contant bij binnenkomst op de bijeenkomst/evenement dient te worden voldaan.

5.10 Leden dienen zich tijdens de bijeenkomsten netjes te gedragen, geen orde te verstoren en elkaar te respecteren en dienen zich voorts te houden aan de regels van de organisator en aan de regels en voorschriften van een bedrijf tijdens bedrijfsbezoeken of evenementen.

ARTIKEL 6: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

6.1 De overeenkomsten tussen de organisator en leden worden beheerst door het Nederlands recht.
6.2 Alle geschillen, welke tussen de organisator en een lid mochten ontstaan naar aanleiding van een aangegane opdracht tot lidmaatschap, dan wel naar aanleiding van een andere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen nader worden beslecht door de bevoegde rechter van vestigingsplaats van organisator.

 

 

 
   
     
 
Top of Holland, hét noordelijk bedrijfsnetwerk 2010 - 2022 - Design and development by Design My Website 2009
Privacy | Algemene voorwaarden | F.A.Q. | Disclaimer | Sitemap | Contact