Website doorzoeken   Het is vandaag 22 Oktober 2018, 02:22 uur    
 
 

 
  :: Specials  
     
 
 
     
 
  :: Advertenties  
     
 
 
     
 Terug naar vorige pagina

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bedrijfsnetwerk Top of Holland BV   

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bijeenkomst: het door Bedrijfsnetwerk Top of Holland / Businessclub Top of Holland te organiseren businessclub-bijeenkomsten of bedrijfsbezoeken.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft aangemeld als lid of deelnemer aan de netwerkbijeenkomst of bedrijfsbezoek.
c. Aanmelding: de aanmelding tot deelname van de deelnemer aan betreffende netwerkbijeenkomst of bedrijfsbezoek.
d. Organisator: de rechtspersoon, in deze Bedrijfsnetwerk Top of Holland BV, waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
e. Lidmaatschap: bedrijven, ondernemers en organisaties welke een lidmaatschap aangaan bij het Bedrijfsnetwerk Top of Holland BV

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, c.q. opdracht tot lidmaatschap en aanmelding voor bijeenkomsten.

ARTIKEL 2: DEELNAME
2.1. De deelnemer dient op de dag waarop de bijeenkomst plaatsvindt, ondernemer of zakelijke beslisser te zijn, waarbij twee personen van hetzelfde bedrijf toegang hebben.

2.2. De aangemelde personen mogen aan de netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken deelnemen en gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.3. De organisator van de netwerkbijeenkomst of bedrijfsbezoeken is te allen tijde gerechtigd zijn of haar aanmelding af te zeggen.

2.4. Restitutie van kosten lidmaatschap en/of betaalde bijdragen is niet mogelijk.

2.5. De organisator van de netwerkbijeenkomsten of bedrijfsbezoeken, kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten betreffende netwerkbijeenkomst af te gelasten.

2.6. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.
 

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen en is niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan de netwerkwerkbijeenkomst of bedrijfsbijeenkomst welke op diverse soorten locaties worden gehouden. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel “aansprakelijkheid” van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of zij een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de netwerkbijeenkomst.

3.4. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de bijeenkomst. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan de bijeenkomsten, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT
4.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de bijeenkomst gemaakte foto’s, beeld- en geluidmateriaal, etc. waarop de deelnemer zichtbaar en/of hoorbaar is. Fotografie en geluidsopnamen tijdens de bijeenkomsten is uitsluitend toegestaan door de organisator benoemde beroepsfotograaf en video- en filmmakers. Wanneer andere beroepsfotografen en/of video- en filmmakers de bijeenkomsten bezoeken en zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de organisator foto’s, geluidsopnamen, (video)films etc. maken tijdens of van de bijeenkomsten, kunnen deze door de organisator van de bijeenkomsten de verdere toegang tijdens de bijeenkomsten worden ontzegd. In geval van overtreding is het verboden om gemaakte beeld- en geluidopnamen te publiceren.

 

 

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP
5.1 Rechtspersonen, zijnde zelfstandige ondernemers of deel uitmakende van een bedrijf of organisatie kunnen een lidmaatschap aangaan, e.e.a. te beoordelen en goed te keuren door de organisator. Een lidmaatschap is altijd voor een periode van 1 jaar en wordt niet stilzwijgend verlengd.

5.2 Lidmaatschap gaat in op het moment wanneer het aspirant lid schriftelijk, telefonisch of mondeling bij de organisator te kennen heeft aangegeven akkoord te gaan met een opdracht tot lidmaatschap en hij of zij van de organisator de opdrachtbevestiging per mail heeft toegestuurd gekregen en hierop niet schriftelijk binnen 8 dagen reclameert.

5.3 Lidmaatschap kan worden verlengd, nadat de organisator het lid een mail heeft gestuurd en een voorstel voor verlenging heeft gedaan. In een dergelijk e.mail staat een deadline om te reageren. Wanneer hierop niet wordt gereageerd, c.q. gereclameerd gaat organisator er van uit dat verlenging akkoord is. Het lid ontvangt hiervoor vervolgens een opdrachtbevestiging met een factuur voor betreffende verlenging.

5.4 Lidmaatschap houdt in dat het lid, namens zijn of haar bedrijf of organisatie met een bedrijfsprofiel wordt vermeld op de website van de organisator en is tegelijkertijd lid van de Businessclub Top of Holland. Dit geeft het lid het recht om ca. 10 keer per jaar met maximaal 2 personen van hetzelfde bedrijf of organisatie, de door de organisator uitgeschreven bijeenkomsten of bedrijfsbezoeken deel te nemen. Een lid mag altijd een of meerdere zakelijk introducé(s) meenemen naar de bijeenkomsten.

5.5 De kosten voor een lidmaatschip bedragen standaard € 450,00 excl. omzetbelasting, waarvan 50% is verschuldigd bij opdracht en de andere 50% zodra het lid zijn volledig verplicht bedrijfsprofiel heeft aangeleverd bij de organisator binnen 4 weken na aanmelding, en door de organisator op de Top of Hollandwebsite is geplaatst. Facturen of een deel daarvan dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

5.6 Facturen welke niet tijdig worden betaald en ook niet na enkele aanmaningen, kunnen door de organisator ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau of deurwaarder, waarbij alle daardoor ontstane kosten en rente geheel voor rekening van het betreffend lid komen.

5.7 De organisator is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door het lid aangeleverd bedrijfsprofiel.

5.8 Tijdens de bijeenkomsten is koffie/thee, hapjes en drankjes inbegrepen, ook voor de introducés.

5.9 Het kan voorkomen dat voor bepaalde bijeenkomsten van de bezoekers een kleine eigen bijdrage wordt verlangd, welke in voorkomende gevallen contant bij binnenkomst dient te worden voldaan.

5.10 Leden dienen zich tijdens de bijeenkomsten netjes te gedragen, geen orde te verstoren en elkaar te respecteren en dienen zich voorts te houden aan de regels van de organisator en aan de regels en voorschriften van een bedrijf tijdens bedrijfsbezoeken.

ARTIKEL 6: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

6.1 De overeenkomsten tussen de organisator en leden worden beheerst door het Nederlands recht.

6.2 Alle geschillen, welke tussen de organisator en een lid mochten ontstaan naar aanleiding van een aangegane opdracht tot lidmaatschap, dan wel naar aanleiding van een andere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen nader worden beslecht door de bevoegde rechter van vestigingsplaats van organisator.

 

 

 
   
     
 
Top of Holland, hét noordelijk bedrijfsnetwerk 2010 - 2018 - Design and development by Design My Website 2009
Privacy | Algemene voorwaarden | F.A.Q. | Disclaimer | Sitemap | Contact