Website doorzoeken   Het is vandaag 18 Augustus 2022, 01:14 uur    
 
 

 
  :: Specials  
     
 
 
     
 
  :: Advertenties  
     
 
 
     
 Terug naar vorige pagina

Eemshaven Topnieuws 


  05-11-2018 Eemshaven Topnieuws  
 
 

Lokaal profiteren van zonne-energie in Delfzijl weer een stap dichterbij

 

Met het verlenen van de ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) door de gemeenteraad van Delfzijl, is een belangrijke stap gezet in de realisatie van twee zonneparken in Delfzijl: één op het slibdepot Heveskeslaan aan de Warvenweg en één op industrieterrein Oosterhorn aan de Valgenweg. Met het afgeven van de VVGB op donderdag 1 november, kan het College van Burgemeester en Wethouders de omgevingsvergunningen verlenen voor de zonneparken. Hiermee komt het lokaal opwekken en profiteren van zonne-energie door inwoners van de nieuw te vormen DAL-gemeente een stap dichterbij. De twee zonneparken hebben circa 35 MW aan opgesteld vermogen op ruim 30 hectare grond en kunnen jaarlijks ruim 8.500 huishoudens van energie voorzien.

Unieke samenwerking

De beide zonneparken worden gerealiseerd door een unieke samenwerking tussen Groningen Seaports, Eneco, Wirsol en Bronnen VanOns (BVO). Iedere partij heeft een aandeel van 25% in de zonneparken en draagt vanuit haar expertise bij in de projecten. Zo brengt Groningen Seaports gronden in waar de zonneparken op gerealiseerd kunnen worden. Eneco werkt onder andere aan het verkrijgen van de vergunningen en Wirsol speelt een belangrijke rol in de bouw van de zonneparken. Met de deelname van Bronnen VanOns (BVO), onderdeel van de noordelijke coöperatieve beweging, wordt invulling gegeven aan de nadrukkelijke wens van de samenwerkende partijen om lokale participatie en eigenaarschap waar te maken. BVO faciliteert een zorgvuldig proces in en met de omgeving van de zonneparken. Zij zal mogelijkheden bieden aan bewoners om deel te nemen en daardoor financieel te profiteren van de stroomopbrengsten van het park.

Lokaal eigenaarschap

De projecten dragen bij aan lokaal eigenaarschap en faciliteren een proces waarin de omgeving meedenkt over de te nemen stappen. De projecten dragen ook op een andere wijze bij aan lokale doelen. De stroom van de zonneparken zal worden ingezet om de industrievoorziening in Delfzijl te verduurzamen. Het beschikbaar stellen van (lokaal) opgewekte groene stroom vormt steeds vaker een belangrijke vestigingsfactor voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Hierdoor wordt bijgedragen aan de gedeelde doelstelling, het verduurzamen van de industrie en hiermee een afname van de CO2 uitstoot en het stimuleren van werkgelegenheid, die de gemeente Delfzijl en Groningen Seaports stellen. Tevens wordt een deel van de opgewekte stroom ‘gereserveerd’ voor het noordelijke, coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns. Daardoor kan de lokaal opgewekte stroom door consumenten worden afgenomen.

Manifest Zonneparken Noord-Nederland

De samenwerking van de initiatiefnemers en de manier van ontwikkelen in de zonneparkprojecten in Delfzijl ligt voor een groot deel in lijn met het Manifest ‘Zonneparken Noord-Nederland’, van de noordelijke energiekoepels en natuur- en milieufederaties. De boodschap van dit Manifest is om alleen nog zonneparken aan te leggen waar de lokale gemeenschap over meebeslist en waarvan de verdiensten aan hen ten goede komen. De twee zonneparken in Delfzijl zijn hier een passend voorbeeld van. Meer informatie over het Manifest ‘Zonneparken Noord-Nederland’ is te vinden op de website van de Natuur en Milieufederatie Groningen: nmfgroningen.nl/manifestzonneparken

De oranje gebieden geven de locaties van beide zonneparken in het industriegebied van Delfzijl weer

 
 
 
  23-10-2018 Eemshaven Topnieuws  
 
 

BOW Terminal tekent koopovereenkomst Eemshaven!

 

Vanmiddag heeft BOW Terminal met Groningen Seaports de koopovereenkomst voor de aankoop van in totaal 22 ha grond in het oostelijk gedeelte van de Eemshaven getekend. Op deze locatie zal BOW Terminal zich met name richten op heavy lift, decommissioning, oil & gas en offshore wind.

De nieuwe terminal zal direct gelegen zijn langs een in totaal 525 meter lange kade in de Wilhelminahaven. BOW Terminal zal het voorkeursrecht hebben op 220 meter kade, die specifiek voor o.a. offshore wind onderdelen opgewaardeerd wordt tot een sterkte van 10 ton/m2. Het havenbekken Wilhelminahaven heeft een aanzienlijke diepte van 16 meter en is daarom geschikt voor diepzeevaartuigen. “BOW Terminal Eemshaven zal haar klanten voorzien van een team van lokale experts in het veld”, zegt directeur Ludolf Reijntjes, wat betekent dat er kansen zijn voor lokale bedrijven en bewoners.

Groningen Seaports is erg verheugd met de komst van BOW Terminal naar de Eemshaven. Directeur Cas König: “De Eemshaven heeft de laatste jaren een sterke positie in de offshore wind industrie opgebouwd en zal deze met de investering van BOW verder verstevigen”.

De ondertekening vond plaats op de Offshore Energy Exhibition & Conference in Amsterdam, waar zowel BOW Terminal als Groningen Seaports met een stand aanwezig is.

De nieuwe locatie van BOW Terminal in de Eemshaven is een feit! Daar wordt in de stand van BOW Terminal tijdens de Offshore Energy Exhibition & Conference een toost op uitgebracht. 

 
 
 
  18-10-2018 Eemshaven Topnieuws  
 
 

Alternatief X1 definitieve keuze voor verdubbeling N33

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen hebben het Voorkeursalternatief voor het project verdubbeling N33 Midden vastgesteld. Er is definitief gekozen voor alternatief X1 (PDF) dat uit de omgeving is aangedragen. Het alternatief scoort het beste op verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Eems/Dollard regio, en kent ook een groot draagvlak in de omgeving. Ook biedt dit alternatief de beste kansen voor herstel van de oorspronkelijke landschaps- en kavelstructuur. Nadat in januari 2018 de keuze voor het X1 alternatief was gemaakt, volgde een consultatieronde met de omgeving. Ook is een extra advies gevraagd van de commissie m.e.r. en zijn varianten voor de zuidelijke ontsluiting Appingedam verder bekeken.

De in februari en maart gehouden consultatieronde heeft naast enkele bezwaren vooral veel positieve reacties gebracht. Dit heeft het bestuurlijk duo gesterkt in de overtuiging dat X1 een breed gesteunde keuze is. Wat niet wegneemt dat er nog zorgen zijn, maar daar gaat de omgeving komende periode weer bij worden betrokken.

Consultatieronde

Er is samen met ondernemers en gemeente Appingedam nader onderzoek naar de zuidelijke aansluiting van Appingedam gedaan, omdat beiden zorgen hebben geuit over de bereikbaarheid van bedrijventerrein Fivelpoort en Woldweg. Vijf opties zijn onderzocht, maar blijken allemaal ruimtelijk en landschappelijk grote gevolgen te hebben, qua effecten (verkeer, bereikbaarheid) weinig meerwaarde te hebben en de uitgangspunten van het voorkeurstracé te veel teniet doen. Daarom hebben deze varianten niet tot verdere aanpassing van het ontwerp geleid. Samen met direct betrokkenen wordt de aansluiting aantrekkelijk gemaakt door middel van ontwerpaanpassingen en bewegwijzering.
Wat betreft de zorgen over de drukte op de Farmsumerweg is geconcludeerd dat de oorzaken hiervan vooral buiten het project N33 Midden liggen. De provincie Groningen gaat de gemeente Appingedam ondersteunen bij het onderzoek naar oplossingen.
Ten opzichte van het voorgenomen Voorkeursalternatief is, ook als resultaat uit de consultatie, nu besloten om ter hoogte van het buurtschap Korengarst (bij Noordbroek), de weg enkele meters te verleggen. Hiermee wordt consequent dezelfde bermbreedte en obstakelvrije breedte langs de N33 gehanteerd om daarmee de problemen op de parallelweg, langs de N33 met betrekking tot wateroverlast en verblinding tegen te gaan.

Volledig energieneutraal

Provincie Groningen en Ministerie spraken eerder de ambitie uit de N33 Midden als volledig energieneutrale en zoveel mogelijk circulaire rijksweg te willen aanleggen. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg zelf, ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. De geheel nieuwe brug over het Afwateringskanaal biedt kansen voor een ecologische verbindingszone. Samen met overheden en partners in de omgeving is een intentieovereenkomst duurzaamheid in voorbereiding. Daarin spreken diverse organisaties uit dat ze gaan samenwerken, om te komen tot een van de meest duurzame rijkswegen in Nederland.

Vervolgproces

Het Voorkeursalternatief wordt op grond van de Tracéwet nu uitgewerkt tot een (Ontwerp)Tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder op detailniveau wordt uitgewerkt. We betrekken de omgeving in ontwerpsessies voor deze verdere uitwerking van de weg en de inpassingen in de omgeving. De OTB fase wordt medio 2019 afgerond. Daarna volgt een inspraakronde en kan er gestart worden met de voorbereidingen van de realisatiefase. De verwachting is dat in 2021 de daadwerkelijke uitvoering start en de verdubbeling uiterlijk 2024 gereed is.

Bedrijvenpark Fivelpoort dat door de keuze voor het Voorkeursalternatief straks niet meer op een zichtlocatie langs de N33 ligt. Wel blijft deze weg gehandhaafd en krijgt het een goede aansluiting met de verdubbelde N33.

 
 
 
  18-10-2018 Eemshaven Topnieuws  
 
 

Subsidie voor forse uitbreiding Contitank

 

Nieuwe mogelijkheden voor chemiecluster Groningen

De komende jaren investeert Contitank, een opslagbedrijf voor groene grondstoffen, 17 miljoen euro in nieuwe logistieke voorzieningen op chemiepark Delfzijl. De opslagcapaciteit wordt verdubbeld, tot meer dan 50.000 m3. De schaalvergroting leidt tot vijf extra arbeidsplaatsen. De uitbreiding wordt gesubsidieerd met ruim 4 miljoen uit het Regionaal Investeringsfonds Groningen.

Onlangs zijn de eerste nieuwe opslagtanks geplaatst. Daarnaast investeert Contitank in een railverbinding en vergroening. Samen met Groningen Seaports wordt een nieuwe pijpleiding ontwikkeld tussen de afnemers en Contitank. Het chemiepark krijgt hiermee een tweede toegang tot de zeehaven. Door de besparing op het vrachtwagenverkeer wordt de uitstoot van CO2 lager. Ook de energievoorziening van het bedrijf wordt duurzamer door gebruik te maken van industriële restwarmte.

Groei

Contitank wil de komende jaren uitgroeien tot dé groene logistieke dienstverlener voor de bio-economie in Groningen. Directeur Joris Hoogenbosch: “Er komen steeds meer hoogwaardige natuurlijke grondstoffen op de markt. Met onze investeringen in opslagcapaciteit en logistieke voorzieningen maken we het bedrijven in het chemiecluster mogelijk te groeien en nieuwe industriële productieprocessen te ontwikkelen.”

Vergroening

Patrick Brouns, gedeputeerde van Economische Zaken van de provincie Groningen: “In de Eemsdelta worden al veel groene grondstoffen voor de chemie gemaakt. De investering van Contitank is een stimulans voor de verdere groei en vergroening van het chemiecluster.” Margo Smit, bestuurder van de Economic Board Groningen, voegt eraan toe: “De uitbreiding van Contitank laat zien dat de RIG een belangrijke steun in de rug is voor bedrijven met groeiplannen in de Eemsdelta.”

Over de RIG

De doelstelling van de RIG is een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit. Kijk voor meer informatie over de RIG op www.RIGscoortTop.nl.

De locatie van Contitank in Delfzijl nabij de zeesluis, waar de nieuwe opslagtanks reeds geplaatst zijn. 

 
 
 
 
  17-10-2018 Eemshaven Topnieuws  
 
 

Groningen Seaports en Pipelife winnen Northern Enlightenmentz 2018

 

Tijdens het Eemsdeltavisiecongres zijn havenbeheerder Groningen Seaports en producent van kunststof buizen Pipelife uitgeroepen tot winnaar van de Northern Enlightenmentz 2018. Zij wonnen met hun infrastructuur voor waterstof. Bijzonder is dat de leidingen van kunststof zijn. De twee bedrijven zijn hiermee een duurzaam voorbeeld voor de noordelijke provincies.

Infrastructuur voor groene waterstof

Groningen Seaports en Pipelife gaan samen een infrastructuur voor het transport van groene waterstof aanleggen in Delfzijl en de Eemshaven. Pipelife levert de gasbuizen en Groningen Seaports zorgt voor de aanleg. Waterstof kan een belangrijke oplossing bieden voor fluctuaties in het groene energieaanbod. De inzet van waterstof is echter nog erg duur. Het gebruik van kunststofleidingen kan de kosten van waterstof significant verlagen. Lees hier een uitgebreid artikel over het project. In de finale namen zij het op tegen Stercore en Enerpy. Stercore maakt van mest en digestaat uit co-vergisters duurzame energie en koolstof, zonder dat hierbij afvalstoffen ontstaan. Enerpy zet organische reststromen om in grondstoffen met behulp van radiolyse, een technologie die gelijkenissen heeft met pyrolyse.

Verkiezing

Met de Northern Enlightenmentz verkiezing willen we de noordelijke provincies inspireren bij het toepassen van hoopgevende innovaties. En willen we innovaties en processen een duwtje in de rug te geven. Een vakjury heeft voor 60 procent de punten verdeeld, daarnaast mochten ook bezoekers van Eemsdeltavisie hun stem uitbrengen (telt voor 20 procent) en via internet konden mensen stemmen (telde ook voor 20 procent mee). (Bron: Petrochem)

De winnaars van de Northern Enlightenmentz 2018; vlnr Robert Jan Berg (Pipelife), Eertwijn van den Dool (Groningen Seaports) en Herbert Colmer (Groningen Seaports) (Foto Koos Boertjens)

 
 
 
  17-10-2018 Eemshaven Topnieuws  
 
 

BOW Terminal vestigt zich in Eemshaven

 

Versteviging offshore windactiviteiten

BOW Terminal uit Vlissingen heeft besloten om haar toekomstige offshore windactiviteiten uit te breiden met een nieuw logistiek knooppunt in de Eemshaven in Groningen. Zij tekent hiervoor dinsdag 23 oktober aanstaande een koopovereenkomst met Groningen Seaports voor de aankoop van in totaal 22 ha grond in het oostelijk gedeelte van de Eemshaven.

Op deze toekomstige locatie zal BOW Terminal zich richten op de volgende vier markten: heavy lift, decommissioning, oil & gas en natuurlijk offshore wind. BOW Terminal heeft op haar terminal in Vlissingen reeds bewezen dat ze de ervaring en expertise hebben om deze kernactiviteiten uit te voeren.

Logische stap

“Met het oog op de energietransitie in West-Europa en het aantal geplande projecten in het gebied is deze uitbreiding voor BOW Terminal een logische stap om aan de behoeften van haar diverse klanten te voldoen”, zegt directeur Ludolf Reijntjes. “We hebben verschillende positieve sessies gehad met Groningen Seaports en we hebben er alle vertrouwen in dat deze nieuwe terminal een extra aantrekkingskracht zal uitoefenen op onze markten”.

De nieuwe terminal zal direct gelegen zijn langs een in totaal 525 meter lange kade in de Wilhelminahaven. BOW Terminal zal het voorkeursrecht hebben op 220 meter kade, die specifiek voor o.a. offshore wind onderdelen opgewaardeerd wordt tot een sterkte van 10 ton/m2. Het havenbekken Wilhelminahaven heeft een aanzienlijke diepte van 16 meter en is daarom geschikt voor diepzeevaartuigen. “BOW Terminal Eemshaven zal haar klanten voorzien van een team van lokale experts in het veld”, zegt Reijntjes, wat betekent dat er kansen zijn voor lokale bedrijven en bewoners.

Groningen Seaports is erg verheugd met de komst van BOW Terminal naar de Eemshaven. Directeur Cas König: “De Eemshaven heeft de laatste jaren een sterke positie in de offshore wind industrie opgebouwd en zal deze met de investering van BOW verder verstevigen”.

BOW Terminal

BOW Terminal is sinds 2010 een volledig operationeel en logistiek dienstverlener op de energiemarkt. BOW Terminal is gelegen in de haven van Vlissingen, op een terrein van 25 ha met een kadelengte van 525 meter voor zware lading. Voor mobilisatie-activiteiten en layby is een extra 1.400 meter beschikbaar. De locatie is bij uitstek geschikt voor offshore wind- en zware ladingprojecten. De terminal is 24 uur per dag, 7 dagen per week volledig operationeel en heeft directe toegang tot open zee via de Westerschelde, zonder hinder van sluizen of bruggen. De terminal is uitgerust met alle benodigde faciliteiten en materialen voor de voorbereidende activiteiten met betrekking tot de definitieve bouw en het onderhoud van offshore windparken. BOW Terminal is een dochteronderneming van de Kloosterboer Group.

Artist impression van BOW Terminal in Eemshaven

De locatie van BOW Terminal in Eemshaven

 
 
 
 
  15-10-2018 Eemshaven Topnieuws  
 
 

Werkzaamheden aanleg zonnepark Geefsweer gestart

 

Op het terrein van Groningen Seaports in Geefsweer – tussen Delfzijl en Appingedam – zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de aanleg van het zonnepark Geefsweer dat Solarfields samen met Groningen Seaports ontwikkelt. Momenteel betreft het de aanleg van een tijdelijke weg, de kap van enkele bomen (met ook weer een herplant), het verder bouwrijp maken van de locatie en het plaatsen van een transformatorhuisje.

Vervolgens start Solarfields eind dit jaar dan met de aanleg van het zonnepark, bestaande uit ruim 22.000 panelen. Hiermee kunnen ca. 2.100 huishoudens van duurzame stroom worden voorzien.

Omgeving

De omgeving zal weinig merken van de voorbereidende werkzaamheden. Het inkoopstation is reeds geplaatst op de locatie van het beoogde zonnepark. In dit station wordt de opgewekte stroom samengebracht, zodat deze kan worden terug geleverd aan het net. De voorbereidende werkzaamheden dienen eind van dit jaar klaar te zijn.

Het zonnepark komt op een locatie van Groningen Seaports en valt hiermee niet onder de stop (moratorium) van nieuwe aanvragen van zonneparken op agrarische gronden die de gemeente Delfzijl onlangs heeft uitgesproken. Solarfields gaat ook een zonnepark aanleggen in de Eemshaven. Deze is reeds vergund en zal naar alle waarschijnlijk begin volgend jaar worden gebouwd. Voor meer informatie zie ook https://www.solarfields.nl/zonnepark/geefsweer.

Zonnepark Geefsweer ligt ten zuiden van de haven en industrie van Delfzijl

Artist impression van zonnepark Geefsweer

 
 
 
  04-10-2018 Eemshaven Topnieuws  
 
Gepubliceerd door Groningen Seaports

Baggerbedrijf de Boer wint onderhoudscontract Delfzijl dankzij groen schip

 

Dinsdag 2 oktober is het vijfjarige baggeronderhoudscontract voor de haven van Delfzijl ondertekend door Groningen Seaports en Baggerbedrijf de Boer uit Sliedrecht. In het winnen van de aanbesteding speelde de verduurzaming van injectievaartuig ‘Airset’ een belangrijke rol.

De aanbesteding werd gewonnen op basis van economisch meest voordelige inschrijving waarbij milieu-eisen, zoals de vermindering van de uitstoot van kooldioxide (CO2) en stikstofoxide (NOx), een belangrijke rol speelden. Speciaal hiervoor besloot Baggerbedrijf de Boer de ‘Airset’ dusdanig om te bouwen, dat het voldoet aan de Euro 6-normering. Deze, van oorsprong uit de vrachtwagenindustrie afkomstige normering, geeft aan dat er tot vijf keer minder minder stikstofoxide uitstoot plaatsvindt dan de, in de aanbesteding, gevraagde IMO Tier 3-eis.

Natuurwaarden

“Het Waddengebied heeft unieke natuurwaarden”, licht Kees van de Graaf, directeur van Baggerbedrijf de Boer toe. “Onze jarenlange samenwerking met Groningen Seaports heeft al geleid tot de ontwikkeling van de ‘Airset-methode’, waarbij we door middel van het injecteren van water en lucht het slib los woelen, waarna het op natuurlijke wijze naar zee stroomt. Met de nu doorgevoerde verduurzamingsslag van de ‘Airset’ lopen we jaren voor op de wet- en regelgeving.”

Het is noodzakelijk om de haven van Delfzijl, inclusief de toegangsgeul Paapsand Süd, op diepte te houden, zodat de scheepvaart veilig en verantwoord gebruik kan maken van – in dit geval – de haven van Delfzijl. Als er niet gebaggerd wordt dan slibt de haven van Delfzijl namelijk dicht.

Generatormotor

De ‘Airset’ is voorzien van moderne Paccar/DAF Euro VI motoren, die draaien op een combinatie van diesel en Ad-Blue. Deze motoren zijn tot volle tevredenheid geïnstalleerd als voortstuwing, pomp aandrijving en zelfs als generatormotor; wat voor Paccar/DAF een noviteit is. Additioneel is gekozen voor een nabehandelingssysteem voor de uitlaatgassen. Tenslotte heeft het injectievaartuig nog een aantal andere verbeteringen ondergaan, waaronder het grotendeels vernieuwen van de bemanningsverblijven, groot onderhoud aan de waterinjectie installatie en nieuwe elektrotechnische verbeteringen zoals het aanbrengen van ledverlichting op het gehele schip.

Over Baggerbedrijf de Boer – Dutch Dredging


Baggerbedrijf de Boer is een middelgroot baggerbedrijf, gevestigd in Sliedrecht. De activiteiten van het bedrijf bestaan uit baggeren en het verrichten van metingen en andere waterbouwkundige werkzaamheden in de breedste zin van het woord. Het familiebedrijf bestaat zo’n halve eeuw en is uitgegroeid tot een organisatie met ongeveer 150 medewerkers en 30 schepen. In het buitenland hanteert het bedrijf de naam ‘Dutch Dredging’.

De verduurzaamde Airset aan de drijvende steiger in de haven van Delfzijl

Cas König (l), CEO Groningen Seaports NV en Kees van de Graaf (r), directeur Baggerbedrijf de Boer ondertekenen het contract

 
 
 
 
  12-07-2018 Eemshaven Topnieuws  
 

Innovatieve staalrecyclingfabriek in Delfzijl levert 68 arbeidsplaatsen op

Purified Metal Company (PMC) laat circulaire economie draaien

Purified Metal Company (PMC) gaat een staalrecyclingfabriek bouwen in Delfzijl die circa 68 directe arbeidsplaatsen oplevert. De fabriek gaat op jaarbasis tot 150.000 ton verontreinigd staalschroot verwerken tot nieuwe grondstof. De realisatie van de fabriek wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van in totaal € 7.500.000,- uit de Regionale Investeringssteun Groningen 2017 (RIG). Daarnaast investeren Provincie Groningen, NOM, Groningen Seaports en het GROEIfonds van de Economic Board Groningen in het bedrijf.

PMC heeft een wereldwijd nieuw en gepatenteerd proces ontwikkeld waarmee het verontreinigd staal kan recyclen tot hoogwaardige grondstoffen voor de staal- en gieterij industrie. Deze methode is niet alleen veiliger voor mens en milieu, maar zorgt er ook voor dat verontreinigd staal op een veilige manier verwerkt wordt en een nieuwe bestemming krijgt. Met de bouw van de fabriek in Delfzijl zet PMC dit recycleproces letterlijk en figuurlijk in werking.

Jan Henk Wijma, Algemeen directeur en medeoprichter van PMC: “Het is fantastisch om te zien dat een idee dat we een aantal jaar geleden hadden nu ook werkelijkheid wordt. Met deze fabriek bieden we een circulaire én veilige oplossing voor de inzameling, het transport en verwerking van met asbest verontreinigd staal tot hoogwaardige grondstof voor staalfabrikanten.”

De vergunningen waren al geregeld, nu is ook de financiering rond dankzij een flinke bijdrage uit de regio. Daarmee is verankering van het bedrijf in de regio voor een langere periode geborgd. Ook omdat het proces zich niet eenvoudig laat verplaatsen naar een andere locatie. Voor PMC is dit mede aanleiding om intensieve samenwerking te zoeken met regionale kennisinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen en Hanze Hogeschool voor de opleiding van operators en het bieden van stageplekken. De verwachting is dat de fabriek in 2020 operationeel is.

Impuls werkgelegenheid
Patrick Brouns, gedeputeerde: “Deze ontwikkeling past in de ontwikkeling van het nationaal klimaatakkoord waarvan de hoofdlijnen afgelopen dinsdag zijn gepresenteerd aan Minister Wiebes en is een goed en concreet voorbeeld van wat we bedoelen met circulaire economie. Daarnaast zorgt deze investering voor een flinke impuls voor de werkgelegenheid in het Delfzijlse havengebied.”

PMC is absolute aanwinst
Marco Smit, bestuurder Economic Board Groningen vult aan: “PMC is een absolute aanwinst voor de regio: een hypermodern en innovatief recyclingbedrijf dat ook nog eens 68 nieuwe banen schept. Daar mogen alle betrokken partijen: Provincie Groningen, Groningen Seaports, NOM en GROEIfonds, enorm trots op zijn.”

Over de RIG
De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.

Over GROEIfonds
Het Groninger Economisch Investeringsfonds (GROEIfonds) is een initiatief van de Economic Board Groningen, de organisatie die is opgezet om de economie in het aardbevingsgebied een impuls te geven. Het GROEIfonds heeft nog dertig miljoen euro beschikbaar voor de financiering van plannen van ondernemers in negen Noord-Groninger gemeenten. GROEIfonds verstrekt achtergestelde leningen en participeert in bedrijven. Het fonds steunt starters én MKB- en grootzakelijke bedrijven die hier al zijn gevestigd óf die zich hier willen vestigen.

Over NOM investment
De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. De NOM verstrekt risicodragende financiering, biedt begeleiding bij locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. Medio juni 2018 is ruim € 70 miljoen geïnvesteerd in ruim 80 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Friesland of Drenthe. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling.

Industriegebied Oosterhorn in Delfzijl waar het oranje vlak de locatie van PMC markeert

 
 
 
  29-06-2018 Eemshaven Topnieuws  
 

Delfzijl krijgt ‘Chemport Industry Campus’ voor proeffabrieken


     

Vandaag, 29 juni 2018, is een intentieverklaring ondertekend voor de ontwikkeling van Chemport Industry Campus. Op Chemport Industry Campus zullen duurzame chemische producten of processen op grotere schaal worden getest en ontwikkeld. Tevens krijgt talentontwikkeling binnen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hier een belangrijke plek. De intentieverklaring is getekend door Groningen Seaports, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, DNV GL, AkzoNobel en de Economic Board Groningen. De komende periode wordt gezamenlijk verkend hoe Chemport Industry Campus het beste kan worden vormgegeven.

De ondertekening komt voort uit de Industrie Agenda Eemsdelta waarin het regionale bedrijfsleven in nauwe samenwerking met de Provincie Groningen de route voor het vergroenen van de chemie en energie heeft uitgezet. Er lopen diverse initiatieven op dit gebied. Zo werken kennisinstellingen nauw samen met de chemiesector en zijn er proeftuinen ontwikkeld waar tal van nieuwe ideeën voor duurzame producten en toepassingen ontstaan. Voorbeeld hiervan is de testomgeving Zernike Advanced Processing (ZAP) op de Zernike Campus in Groningen, waarvan de Hanzehogeschool Groningen penvoerder is namens bedrijven en kennisinstellingen. ZAP speelt in op het significant terugdringen van het gebruik van fossiele bouwstenen en biedt een faciliteit om duurzame chemieproducten of processen te testen.

Hoewel de huidige faciliteiten waarde bieden voor het testen van de productie van nieuwe producten of processen, bieden ze niet voldoende zekerheid voor commercialisatie. Voordat een nieuw product of proces in de markt kan worden gezet is het noodzakelijk om op grotere schaal te produceren. Deze opschalingsfase brengt nieuwe onderzoeksvragen met zich mee. Vanuit de markt is een groeiende vraag naar grootschalige testfaciliteiten en een nauwere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen om deze kennisvragen te beantwoorden. Chemport Industry Campus  vormt de volgende stap in ‘schaalvergroting’ en professionalisering van de innovatieketen en zal bijdragen aan het stimuleren van de groei van de groene chemie en hernieuwbare energie.

Groene toekomst
De toekomst van de chemische industrie is bij alle activiteiten duurzaamheid en vergroening. Dat is eveneens het uitgangspunt van Chemport Europe, dat in 2017 is ontstaan. Onder het motto ‘Changing the nature of chemistry’ zet dit samenwerkingsverband de chemische industrie van Noord-Nederland nadrukkelijk op de kaart. Delfzijl is een industriehaven met een sterk chemisch cluster dat veel werkgelegenheid oplevert. Daarnaast biedt het een groene energiemix van windturbines, biomassa, zonnepanelen en waterkracht. Chemport Industry Campus kan de energie- en chemietransitie in Delfzijl een sterke impuls geven en daarmee de verdere economische en ecologische ontwikkeling van de regio versterken.

Industriegebied Oosterhorn in Delfzijl waar Chemport Industry Campus een plekje gaat krijgen. Links het chemiepark.

 
 
 
  28-06-2018 Eemshaven Topnieuws  
 

Avantium kondigt opening pilot bioraffinaderij aan

Het Nederlandse Avantium, een wereldleider in ‘renewable chemistry’ kondigt vandaag aan dat de opening van haar pilot bioraffinaderij op 13 juli in Delfzijl plaatsvindt. Provincie Groningen ondersteunt deze bioraffinage proeffabriek met een subsidie uit RIG van €1,8 miljoen. De proeffabriek is een opmaat naar een grootschalige bioraffinage fabriek in Delfzijl die op dit moment verder wordt ontwikkeld.

Avantium
Avantium is wereldwijd actief in het onderzoeken, ontwikkelen en naar de markt brengen van vernieuwende chemische toepassingen die tot doel hebben fossiele grondstoffen te vervangen voor biobased grondstoffen.

Reductie van CO2
Met de te openen proeffabriek gaat Avantium resthout uit bijvoorbeeld bosbeheer omzetten in suikers en lignine. Deze producten zijn uitstekende grondstoffen voor industriële toepassingen, fermentatie processen en duurzame materialen. Bovendien kan de lignine goed voor energie-toepassingen worden gebruikt. Daarmee sluiten ze nauw aan bij verschillende bestaande productieketens op het Chemiepark Delfzijl en in de Eemsdelta. Behalve de proeffabriek in Delfzijl, werkt Avantium met partners Staatsbosbeheer, RWE, AkzoNobel en Chemport Europe aan een eerste industriële fabriek in Delfzijl. Hiermee wordt op het chemiepark werk gemaakt van het vergroenen van productieketens.

Chemport Europe
Sinds medio 2017 is, naar aanleiding van het rapport Willems (Chemiecluster Op Stoom), door alle betrokken partijen hard gewerkt aan de toekomst van het chemiepark. Dit is samengevat in de propositie Chemport Europe. Het doel van Chemport Europe is het verduurzamen van de huidige chemische sector. Patrick Brouns, gedeputeerde: “De vestiging van het project van Avantium past naadloos in onze Chemport ambitie. Het vormt een belangrijke basis voor het verder vergroenen van diverse productieketens in Delfzijl. Daarbij realiseert het project circa 20 banen voor veelal hoogopgeleide werknemers.”

Het chemiepark in Delfzijl

 
 
 
  26-01-2018 Eemshaven Topnieuws  
 

Eerste nieuwe ovens in bedrijf bij Aldel

 

Investeringen zorgen voor ruim 80 nieuwe arbeidsplaatsen

Deze week zijn de eerste 5 nieuwe elektrolyse-ovens in bedrijf genomen bij Aldel. Deze ovens vormen het begin van een investeringsprogramma van in totaal 30 miljoen Euro dat dit jaar bij Aldel wordt uitgevoerd. In totaal worden hiervoor 230 nieuwe ovens gebouwd en daarnaast zullen een groot aantal andere investeringen worden doorgevoerd in het hele bedrijf.

Als gevolg van die investeringen zoekt Aldel ruim 80 nieuwe medewerkers, met name voor productie en technische functies. Daarnaast wordt versterking gezocht voor de commerciële en IT functies.

Aluminium Delfzijl Coöperatie (Aldel) is een bedrijf dat op basis van aluinaarde primair aluminium produceert en levert aan haar klanten in de vorm van walsblokken en perspalen. Op dit moment heeft Aldel 175 mensen in dienst.

Op de foto de eerste nieuwe oven, gebouwd in samenwerking met o.a. de firma’s ERS, PMF, Multiservice en Industrie Service. Deze ovens zijn afgedekt met nieuwe aluminium deksels, geleverd door Beha. De medewerkers op de foto zijn gekleed in de nieuwe veiligheidskleding die is geleverd door de firma Werkfactor.

 
 
 
  25-01-2018 Eemshaven Topnieuws  
 

Nieuwe dienstverlener in Delfzijl en Eemshaven

 

Vanaf 15 januari is er een nieuwe dienstverlener actief in de Groninger zeehavens: sleepbedrijf Port Towage Groningen (PTG). Daarmee komt het aantal sleepbedrijven in de haven van Delfzijl en de Eemshaven op drie. Wagenborg Sleepdienst BV en Int. Sleepdienst v/h F. Bijma zijn al jarenlang actief in beide havens en Port Towage Groningen, onderdeel van Iskes Towage & Salvage BV, wil er nu eveneens een moderne sleepdienst ontwikkelen. Met de uitbreiding van de activiteiten in de havens neemt de vraag naar sleepdiensten ook toe.

Het nieuwe sleepbedrijf speelt in op die groei en ziet goede mogelijkheden voor een succesvolle sleepdienst in Delfzijl en de Eemshaven. Port Towage Groningen beschikt over moderne en krachtige sleepboten, die in staat zijn om ook de 14 meter diep liggende Panamax schepen te behandelen. Vanuit haar standplaats Eemshaven heeft het bedrijf standaard twee sleepboten beschikbaar en eventueel meerdere op afroep. De nieuwe sleper ‘de Lynx’, gebouwd bij Damen Shipyards, heeft er inmiddels samen met sleepboot ‘de Mars’ een vaste ligplaats.

Iskes Towage & Salvage
Iskes Towage & Salvage is een familiebedrijf, dat al sinds 1928 operationeel is. Iskes is actief in de havens van Amsterdam en Rotterdam in Nederland, Lübeck in Duitsland, in het fjordengebied in Zweden en Denemarken, Lissabon in Portugal en op Aruba in de  Caribbean als ook in Frans-Guyana in Latijns-Amerika. Daarnaast biedt het sleepbedrijf haar diensten aan in de offshore sector. Iskes beschikt over een vloot van meer dan 20 sleepboten.

Twee sleepboten van Iskes, die onder de naam Port Towage Groningen een nieuwe sleepdienst start in Delfzijl en de Eemshaven

 
 
 
  23-01-2018 Eemshaven Topnieuws  
 

Groningen Seaports gaat Finse samenwerking aan voor 20 km lange onderwaterinspecties kades

De inspecties van VRT, waarbij met behulp van een multibeam sonar en een onbemand schip gelijktijdig gegevens boven en onder water worden verzameld, stellen Groningen Seaports in staat de mogelijkheden van de meest recente Finse technologie in te zetten voor het verkrijgen van ondubbelzinnige en gedetailleerde onderzoeksgegevens zonder downtime voor de normale dagelijkse activiteiten.

In de zomer van 2017 was Groningen Seaports op zoek naar een partner die innovatieve oplossingen kon leveren voor het monitoren van de staat van onderwaterconstructies die bij traditionele inspectiemethoden vaak buiten beeld blijven. Voor de drukke havenregio zijn een goed geleide en proactieve constructie, onderhoud en asset management van groot belang om alle cliënten risicoloze en efficiënte service te kunnen aanbieden. In het kader van een voortzetting van de in 2017 opgestarte samenwerking zal vanaf januari 2018 20 kilometer aan constructies in de haven van Delfzijl en de Eemshaven worden geïnspecteerd met behulp van de innovatieve multibeam-technologie van het Finse bedrijf VRT Finland Oy.

“De inspecties van VRT vormen de basis voor ons onderhoud. Het is voor ons een voordelige manier om ons gehele gebied in kaart te brengen. Onze keuze is op VRT gevallen omdat zij in staat zijn om gelijktijdig bovenwater- en onderwaterinspecties uit te voeren”, aldus Henk Blaauw, Manager Projects & Asset management bij Groningen Seaports. “Op basis van de resultaten kunnen wij eventueel besluiten nadere doelgerichte inspecties te laten uitvoeren door duikers voor een volledig beeld van de bestaande situatie”, zegt Henk Blaauw.

“Wij maken de onzichtbare onderwaterconstructies zichtbaar. Onze inspecties bieden een snelle, veilige en kostenefficiënte methode voor het verkrijgen van nauwkeurige informatie over de staat van de constructies. Wij helpen onze klanten de resultaten toe te passen in hun bouw- en onderhoudswerkzaamheden en asset management”, legt Mikko Kolehmainen, VP Business Development, VRT Finland uit.

VRT Finland Ltd
VRT Finland Ltd. is een Fins hightechbedrijf dat in 2010 is opgericht door twee civiele ingenieurs die zijn gespecialiseerd in onderzoek naar onderwaterconstructies met behulp van de multibeam-technologie. VRT helpt klanten in Scandinavië, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk om 3D-gegevens in te zetten voor hun onderhoud en asset management. Het bedrijf biedt havens, bruggen, pijpleidingen, olieterminals en spelers in de energiesector toegevoegde waarde door middel van digitalisering van onderwaterconstructies. VRT is een internationaal groeibedrijf met momenteel 20 experts op uiteenlopende vakgebieden in dienst.

Overzichtsfoto van de Eemshaven

 
 
 
  23-01-2018 Eemshaven Topnieuws  
 

J. Wildeman S&L breidt activiteiten uit

 

Logistiek dienstverlener J. Wildeman S&L heeft de weegbrug bij poort 3 op het Chemie Park Delfzijl overgenomen. De administratie van het wegen vindt nu nog overwegend met de hand plaats, maar binnenkort wordt dat proces volledig geautomatiseerd. AkzoNobel heeft hiervoor een softwaresysteem op het oog waarmee alles automatisch geregistreerd wordt. Hierdoor worden fouten bij het handmatig invoeren uitgesloten. Dat is niet het enige voordeel, want de registratie van de gegevens gaat sneller en dat maakt het uiteindelijk ook goedkoper. Nadat  deze automatisering is doorgevoerd, wordt de weegbrug operationeel overgedragen aan J. Wildeman S&L.

Jos Wildeman over die overname: “Wij verbeteren onze logistieke dienstverlening hiermee en zo kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn. Met de overname van de weegbrug kunnen we de klanten meteen laten weten hoeveel product er geleverd wordt bijvoorbeeld. Het past perfect in onze logistieke portefeuille. Ik verkoop niet graag nee aan de klanten. Daarom zijn we ook 24 uur per dag bereikbaar. We staan altijd voor onze klanten klaar.”

Sinds de opening van de containerterminal in september jl. nemen de activiteiten bij Wildeman Storage & Logistics alleen maar toe. De loods staat vol en er kan momenteel eigenlijk niets bij. Dit geldt eveneens voor de loods in Hoogezand, waar het steeds drukker wordt. De gloednieuwe containerterminal begint zich ook al aardig te vullen en bij de weegbrug is voortdurend activiteit. Tenslotte is het nieuwe kantoor klaar en daar is voldoende ruimte om het aantal werkplekken uit te breiden.

Logistiek dienstverlener J. Wildeman Storage & Logistics breidt activiteiten uit

 
 
 
  15-01-2018 Eemshaven Topnieuws  
 

Nieuw station Roodeschool feestelijk geopend


  •  

Op maandagmiddag 15 januari is het nieuwe station Roodeschool feestelijk geopend. Naast de inwoners van Roodeschool waren Fleur Gräper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen), Jan Mulder (directeur Regio Noord-Oost van ProRail) en Marijke van Beek (burgemeester gemeente Eemsmond) bij de opening aanwezig.

Het nieuwe station is onderdeel van de nieuwe spoorlijn van Roodeschool naar de Eemshaven. Daarmee kunnen reizigers vanaf het voorjaar van 2018 vanuit Groningen rechtstreeks met de trein naar de Eemshaven. Op doordeweekse dagen in het laagseizoen gaat de trein drie keer per dag naar de Eemshaven en in het hoogseizoen vier keer per dag.

Samenwerking
Ook in de Eemshaven wordt hiervoor een nieuw station gebouwd, ter hoogte van de veerterminal van AG Ems. Groningen Seaports maakt onderdeel uit van het projectteam dat de nieuwe spoorlijn gefinancierd heeft en mogelijk heeft gemaakt. De andere partijen zijn: het Rijk, de provincie Groningen, AG Ems, ProRail, Arriva, de gemeente Eemsmond, Stadt Borkum, Landkreis Leer, EDR/Land Niedersachsen, de Kamer van Koophandel Noord en Interreg IV-A/ EFRO.

De aanwezige delegatie op het perron van het nieuwe station in Roodeschool (foto provincie Groningen)

 
 
 
  11-01-2018 Eemshaven Topnieuws  
 

Recordoverslag en forse impuls voor de werkgelegenheid in de regio


  •  

Prachtige jaarcijfers over 2017 Groningen Seaports

De jaarcijfers van Groningen Seaports laten wederom een succesvol jaar zien. Met een overslag in de havens van 12,4 miljoen ton werd er een stijging gerealiseerd ten opzichte van 2016 dat al een succesvol jaar was. De uitgifte van bedrijventerreinen trok op het einde van het jaar aan: in totaal werd er 46,2 ha grond uitgegeven. De voorlopige winstprognose ligt voor het havenbedrijf op ruim 12 miljoen euro. Cas König, directeur Groningen Seaports N.V., maakte dit vanmiddag in zijn nieuwjaarsrede bekend.
Voor toeleveranciers én voor de werkgelegenheid zijn de omstandigheden momenteel erg gunstig in het Eemsdeltagebied. Ook hier is duidelijk de aantrekkende conjunctuur merkbaar. De werkgelegenheidscijfers liegen er niet om en laten t.o.v. het voorgaande jaar een stijging van 11,9% zien (havenmonitor Erasmus).

Nieuwe starters
Nieuwkomers in de Eemshaven zijn de bedrijven Bek&Verburg, DHSS en eind december de aankondiging van Van Merksteijn, goed voor een directe werkgelegenheid van 275 werknemers. In het havengebied van Delfzijl meldde zich het bedrijf Purified Metal Company (PMC) en bedrijventerrein Fivelpoort verwelkomde BMN Bouwmaterialen. Naast de diverse nieuwe bedrijvigheid in de Groninger havens gaat het ook fantastisch met de bestaande klanten.
De eerste gronduitgifte in 2018 is alweer een feit met de verkoop van 0,5 ha grond aan Wijnne Barends in de Eemshaven. Daarnaast zijn er diverse bedrijven zoals BioMCN, Chemcom, PQ Zeolyst, KBM Master Alloys, EEW, PPG, Sealane, TenneT , Wijnne Barends en Holland Malt die óf een (grote) (uitbreiding)investering op het programma hebben staan óf al aan het uitbreiden zijn.
Een fantastische opsteker voor de havens én het totale Eemsdeltagebied is de doorstart van het Delfzijlse Aluminiumbedrijf Aldel.

Groene groeikansen
Groeikansen liggen – in lijn met de Havenvisie – vooral op het ‘groene vlak’. De aandeelhouders van Groningen Seaports hebben recentelijk toestemming gegeven voor een 49% deelname in het grootste zonnepark van Nederland, namelijk Sunport Delfzijl. Met dit aandeelhouderschap krijgt Groningen Seaports grip op de uitgifte van groene energie die in toenemende mate de vestiging van nieuwe bedrijvigheid in onze regio bepaalt. Is er geen groene energie aanwezig, dan is de kans groot dat de vestiging niet doorgaat. Maar ook bij onze bestaande klanten bestaat de wens om in toenemende mate te vergroenen.

Groningen Seaports heeft een begin gemaakt met de aanleg van een waterstofinfrastructuur in 2017 op het terrein van AkzoNobel. Het gaat hier om een zeer bijzondere kunststofleiding, ontworpen door eigen medewerkers. Uniek in de wereld van waterstof. Binnenkort kunnen de eerste bussen en auto’s er waterstof tanken. Andere toepassingen en vergroting van de infrastructuur zullen volgen.

Met het Project ZERO hoopt Groningen Seaports in 2030 samen met de diverse bedrijven in het havengebied een CO2 reductie van 49% te hebben bereikt om het stempel groene haven te kunnen dragen en hiermee een internationale voorlopers positie te behalen. Naast de aandacht voor de (groene) bedrijvigheid is er uiteraard ook aandacht voor het milieu. Zo zijn er in het kader van Eems Dollard 2050 natuurprojecten gestart als kleirijperij, Marconi en de dubbele dijk bij Holwierde.

Groningen Seaports hoopt de stijgende én succesvolle lijn in 2018 te kunnen doorzetten waarbij aandacht voor de werkgelegenheid een belangrijk speerpunt zal blijven. Gelet op alle ontwikkelingen is het daarbij vooral een uitdaging om over voldoende geschoold personeel te beschikken. Dat blijft een punt van zorg en daarom zal het havenbedrijf haar verantwoordelijkheid nemen en helpen bij het actief werven van jonge mensen voor werk en opleidingen in haar havens.

Het haven- en industriegebied van Delfzijl met Sunport Delfzijl, Aldel en het chemiepark. Op de achtergrond de Eemshaven.

 
 
 
  20-11-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

EMO legt eerste steen voor tweede offshore-basis in Eemshaven

 

Op 13 november 2017 is in de Eemshaven de eerste steen gelegd voor de tweede offshore-servicebasis van EMS Maritime Offshore BV (EMO). Als de bouw is voltooid, wordt de basis verhuurd aan Merkur Offshore GmbH. De aannemer voor dit project is Kooi Bouwbedrijf uit Appingedam.

EMO’s logistieke concept met verbinding aan de waterkant was overtuigend. Pas in 2015 is een steiger van 2 x 150 m aangelegd, die de ideale uitgangspositie vormt voor servicevaarten van en naar het windpark Merkur. Deze wordt uitgebreid met een moderne offshore-basis met een magazijn, een buitengedeelte en een aangrenzend kantoorcomplex. Dit complex bestaat uit kantoor- en vergaderruimten, kleedkamers, douches en recreatieruimten met keuken. “Het vertrouwen dat in ons wordt gesteld, beschouwen wij als een bevestiging van ons concept”, aldus EMO-directeur Knut Gerdes.

Vanaf voorjaar 2018 zal de gehele infrastructuur gebruikt worden door windturbinefabrikant GE Renewables (GE), die de turbines voor het windpark Merkur levert en opbouwt. “De Eemshaven is een uitstekende locatie om de turbines in het windpark effectief te beheren. Bovendien vonden wij het belangrijk een partner te vinden die goede service levert, competent is en zich flexibel opstelt”, aldus Markus van Hümmel van Merkur Offshore GmbH.

Merkur Offshore GmbH is exploitant van het windpark Merkur, dat momenteel in het Duitse deel van de Noordzee gebouwd wordt. Het windpark ligt in de Duitse exclusieve economische zone, ca. 45 km ten noorden van het eiland Borkum en bestaat uit 66 windturbines van de fabrikant GE, type “Haliade 150”, elk met een capaciteit van 6 MW. Merkur Offshore GmbH heeft in het kader van de turbinelevering een servicecontract voor de lange termijn met GE afgesloten. Om de werkzaamheden op een goede manier te kunnen uitvoeren, waren Merkur Offshore GmbH en GE op zoek naar een geschikte locatie. Deze hebben ze bij EMO BV in de Eemshaven gevonden.

Het gebouw moet in het voorjaar van 2018 opgeleverd zijn en door Merkur in gebruik genomen worden. Met dit project is een investering van ca. 1,4 miljoen euro gemoeid.

De groep aanwezigen bij de eerste steenlegging van de tweede offshore-basis van EMS Maritime Offshore (EMO) in de Eemshaven ten behoeve van het project Merkur Offshore 

 
 
 
  13-11-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Eerste gondels voor Merkur Offshore windpark in Eemshaven


  •  

Offshore drukte in Julianahaven

De eerste zes GE Haliade gondels voor het Merkur Offshore windpark zijn deze week in de Eemshaven gearriveerd. Maandag 6 november meerde de Happy Sky, een van de vlaggenschepen  van de BigLift vloot, af bij Orange Blue Terminals in de Julianahaven. Dit zusterbedrijf van Wijnne Barends  – BigLift is van de Spliethoff Group – zal ook het transport voor de overige 60 150-6MW gondels voor haar rekening nemen. General Electric vervaardigt de gondels in haar fabriek in de Franse haven Saint-Nazaire aan de Atlantische Oceaan. De Happy Sky zal de komende periode nog eens tien keer tussen Saint-Nazaire en de Eemshaven heen en weer varen voor het vervoer van de overige Haliade gondels.

Niet alleen gondels, maar ook transition pieces – dit zijn de overgangstukken tussen de funderingspaal en de windturbinemast – worden momenteel bij Orange Blue Terminals afgeleverd. De Rolldock Sea brengt deze naar de Eemshaven, waar ze vervolgens door het installatieschip Sea Challenger worden meegenomen voor de installatie op de Noordzee. Daarnaast komen er windturbines van Windpark Global Tech I terug naar de Eemshaven. Installatieschip Neptune levert deze af bij de Wagenborg Terminal voor onderhoudswerkzaamheden. Volle kades dus aan de Julianahaven, voornamelijk offshore wind gerelateerd.

Merkur Offshore Windpark
Het offshore windpark Merkur Offshore ligt in het Duitse deel van de Noordzee circa 45 kilometer ten noorden van het Waddeneiland Borkum. Het park beslaat zo’n 47 km2 in totaal en zal worden uitgerust met 66 wind turbines van het type Haliade 150 met een vermogen van 6 MW, gefabriceerd door General Electric (GE).  De hub hoogte is meer dan 100 meter boven zeeniveau en de windturbine is uitgerust met een van de grootste rotorsterren in de windindustrie. Deze heeft een oppervlakte van ongeveer drie voetbalvelden met een diameter van 150 meter. Naar verwachting is het windpark in 2018 operationeel.

Installatieschip Sea Challenger in de Julianahaven met een van de transition pieces (boven) en de eerste zes gondels op het terrein van Orange Blue Terminals (onder)

 
 
 
  06-11-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Nieuwe bedrijvigheid in de Groninger zeehavens

 

Het gaat goed in de beide Groninger zeehavens. Niet alleen vanwege nieuwe bedrijven die zich in de havens vestigen, maar vooral ook omdat bestaande bedrijven hun activiteiten enorm uitbreiden. Hieronder een kort overzicht:         

DELFZIJL

Vastgoed Koetze
Vastgoed Koetze bouwt  het voormalige bedrijfscomplex van ESA Trucks op bedrijventerrein Farmsumerpoort in Delfzijl om tot een bedrijfsverzamelgebouw waar meerdere ondernemingen kantoor kunnen houden. Het pand zal worden voorzien van een nieuw uiterlijk in dezelfde stijl als bijvoorbeeld de verzamelgebouwen van Vastgoed Koetze op het industrieterrein De Delta. Het midden- en kleinbedrijf kan er een gewenste kantoor- en/of bedrijfsruimte huren.

EEW Energy from Waste
Het Delfzijlse EEW Energy from Waste breidt haar locatie uit. De afvalenergiecentrale realiseert een zogenaamde derde verbrandingslijn om haar productiecapaciteit uit te kunnen breiden. De werkzaamheden zijn in volle gang. Met de voltooiing van deze derde lijn in 2018,  zal EEW Delfzijl jaarlijks 576.000 ton afval verwerken en kan het bedrijf daardoor nog meer duurzame stoom leveren aan AkzoNobel en het Chemie Park Delfzijl.

EEMSHAVEN

Bek & Verburg / DHSS
Groningen Seaports verwelkomt twee nieuwe bedrijven in de Eemshaven. De combinatie Bek & Verburg/DHSS vestigt zich gezamenlijk op een ruim één hectare groot terrein aan de Beatrixhaven. Bek & Verburg is een innovatieve scheepsafvalinzamelaar en DHSS is vooral actief in de offshore windindustrie als aanbieder van diverse ondersteunende activiteiten, zoals scheepagentuur, helikopter services, opslag en projectbegeleiding. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en naar verwachting wordt de nieuwe locatie omstreeks 1 januari 2018 in gebruik genomen.

Ems Maritime Offshore (EMO)
Ems Maritime Offshore gaat in opdracht van Merkur Offshore GmbH op zijn terminal in de Eemshaven een servicecentrum bouwen en exploiteren voor het onderhoud en de bevoorrading van het nieuwe Duitse windpark Merkur Offshore. Dit windmolenpark bestaat uit 66 windturbines van 6 MW en wordt zo’n 45 kilometer ten noorden van Borkum aangelegd. De nieuwbouw omvat een magazijn van 600 vierkante meter en 500 vierkante meter aan kantoren. De onderhoudsbasis wordt in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen. Op het terrein van EMO is ook al het servicecentrum gevestigd van Siemens, dat vandaar uit het Nederlandse windpark Gemini onderhoudt.

Wijnne & Barends
Met de uitbreiding van twee terreinen (totaal 4,7 hectare) in de Eemshaven heeft Wijnne Barends Logistics haar op- en overslagcapaciteit meer dan verdubbeld. De terreinen liggen direct aan de bestaande terminal van Wijnne Barends Logistics in de Beatrixhaven en de werkzaamheden op beide terreinen zijn volop gaande. De terreinen worden (her)ingericht voor op- en overslag van containers, bouwgrondstoffen (spoor-, water- en wegenbouw) en offshore wind onderdelen. De uitbreiding geeft Wijnne Barends Logistics meer armslag om, met name offshore (wind) gerelateerde klanten nog beter te kunnen bedienen.

Holland Malt
Holland Malt breidt momenteel haar moutfabriek in de Eemshaven aanzienlijk uit.
Twee nieuwe mouttorens zijn in aanbouw en Holland Malt verdubbelt daarmee haar productiecapaciteit naar 280.000 ton. Hiermee verstevigt de mouterij haar positie in Europa en maakt ze zich op voor verdere internationalisering. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin 2018 afgerond.

TenneT
De bouw van het COBRA converterstation in de Eemshaven vordert. De contouren zijn al duidelijk zichtbaar en het gebouw krijgt langzamerhand vorm. TenneT bouwt het converterstation om de onderzeese COBRA hoogspanningskabel, die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt, aan te sluiten op het bestaande net. Energinet.dk bouwt eenzelfde converterstation in Endrup in Denemarken. Met de hoogspanningskabel wordt ook glasvezel meegelegd, wat daarmee voor dit deel van Europa de snelste route naar Scandinavië is.

 
 
 
  06-11-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Aanleg heliport Eemshaven steeds dichterbij


  •  

De nog aan te leggen heliport in het westelijk gedeelte van de Eemshaven komt telkens een stapje dichterbij. Nu op alle (landelijke) vergunningen groen licht is gegeven, is het nog wachten op de aanpassing van het gemeentelijk bestemmingsplan, het verwijderen van twee windturbines in het geplande gebied en de aanbesteding van de basisinfrastructuur voor de helihaven. Groningen Seaports is verantwoordelijk voor de aanleg van deze helihaven. De toekomstige exploitant (onderhandelingen zijn nog gaande) gaat de heliport dan exploiteren en verder inrichten met bijvoorbeeld een gebouw, hangar, etc. Deze heliport is voornamelijk bestemd voor het onderhoud van (toekomstige) windparken op zee.

Artist Impression Heliport Eemshaven

 
 
 
  06-11-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Renovatie ruim drie kilometer lange schermdijk is gereed!


  •  

De schermdijk in Delfzijl heeft over een lengte van 3,5 km een totaal nieuwe steenbekleding over de bestaande oude asfaltbekleding gekregen zowel aan de Eemskant als aan de zijde van het

Zeehavenkanaal ter bescherming van getijden en golven. Het werk is nagenoeg klaar. In de maand november 2017 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. In opdracht van Groningen Seaports is in april 2017 een grootschalige renovatie van de schermdijk in Delfzijl gestart. Deze dijk schermt het Zeehavenkanaal en de havenmonding af van de Waddenzee. Aannemer Reef Invra heeft de werkzaamheden uitgevoerd. Heuvelman Ibis uit Delfzijl en Hydraphalt uit Avenhorn zijn eveneens betrokken bij de werkzaamheden. Met de werkzaamheden is een investering van ruim 6 miljoen euro gemoeid.

Het laatste gedeelte van de ruim drie kilometer lange schermdijk in Delfzijl

 
 
 
  06-11-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Geluidsscherm voor omgeving Fivelpoort

 

Groningen Seaports gaat begin december in de omgeving van Bedrijvenpark Fivelpoort een geluidsscherm bouwen. Dit scherm komt tussen het terrein van de Graansilo Appingedam en de groenstrook naast de weg te staan. De verwachting is dat de werkzaamheden begin februari 2018 klaar zijn.

Na de realisering van dit geluidsscherm wordt bij laad- en losactiviteiten op de kade voldaan aan de geluidnormen zoals die worden genoemd in het Activiteitenbesluit (algemene milieuregels voor bedrijven) en daarmee zal de (mogelijke) overlast voor omwonenden worden beperkt.

Het geluidsscherm wordt vijf meter hoog waarvan 3,5 meter boven de weg zichtbaar zal zijn. Het scherm wordt op verzoek van de commissie Welstand uitgevoerd in een bruinrode kleur. De omvang van het scherm is tot stand gekomen door gehoor te geven aan de wensen van de omwonenden en Welstand, én door te kijken naar de technische mogelijkheden. De verwachting is dat bij de bouw van dit geluidsscherm geen overlast veroorzaakt zal worden. Als de werkzaamheden klaar zijn, krijgen de direct omwonenden een uitnodiging om een kijkje te komen nemen op de kade.

Het bedrijf Graansilo Appingedam en de kade van bedrijvenpark Fivelpoort. De geluidsscherm wordt geplaatst op de groene strook tussen het kadeterrein en de weg. 

 
 
 
  23-10-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Bouw COBRA converterstation in Eemshaven vordert

De bouw van het COBRA converterstation in de Eemshaven vordert. De contouren zijn al duidelijk zichtbaar en het gebouw krijgt langzamerhand vorm. TenneT bouwt het converterstation om de onderzeese COBRA hoogspanningskabel, die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt, aan te sluiten op het bestaande net. Energinet.dk bouwt eenzelfde converterstation in Endrup in Denemarken.

Met zo’n 8000 MW aan opgesteld vermogen verdeeld over diverse energiedragers, zoals gas, wind (on shore en offshore), kolen, waterkracht en zon is er de afgelopen jaren in de Eemshaven een indrukwekkende energiemix ontstaan. De totstandkoming van de COBRA cable past daar ook uitstekend in. Bovendien levert de kabel een aanzienlijke bijdrage aan CO2 besparing op en betekent het een verbetering van het vestigingsklimaat voor onder andere datacenters, want die gebruiken steeds vaker groene stroom. Een ander aspect is het feit dat er met de COBRA kabel glasvezel wordt mee gelegd naar Esbjerg. Dat versterkt de Eemshaven als hub voor datacenters, omdat de haven daarmee onderdeel wordt van het scharnierpunt van internationale verbindingen dat Esbjerg al is. Voor dit deel van Europa is de glasvezelverbinding via de Eemshaven dan de snelste route naar Scandinavië.

De kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW is ongeveer 325 kilometer lang en levert voor zowel Nederland als Denemarken voordelen op. Nederland importeert meer duurzame energie, vooral wind uit Denemarken. Voor Denemarken is het waarborgen van de leveringszekerheid van groot belang. De kabel maakt structureel Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder wordt de kabelverbinding zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is om een windpark op zee aan te kunnen sluiten. Hierdoor draagt de kabel bij aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap, een streven van de Europese Unie.


Op de voorgrond het in aanbouw zijnde COBRA converterstation op een locatie direct naast het converterstation van NorNed in de Eemshaven

 
 
 
  19-10-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Succesvolle doorstart voor Aluminiumbedrijf in Delfzijl

York Capital nieuwe eigenaar. Een deelneming van York Capital Management (‘York Capital’) en curatoren E. Eshuis en M.J. Ubbens hebben vandaag een akkoord bereikt over een succesvolle doorstart van het Delfzijlse aluminiumbedrijf. Hiervoor is een zogenaamde Asset Purchase Agreement ondertekend. De onderneming zal na overdracht worden voortgezet onder de naam DAMCO Aluminium Delfzijl Cooperatie U.A., kortweg ‘ Aldel’.
 

Vanaf begin 2018 zal door York worden geïnvesteerd in het opregelen van het resterend deel van de elektrolyse totdat de volledige capaciteit van het bedrijf zal zijn bereikt. De werkgelegenheid bij Aldel zal als gevolg van deze investering groeien van de huidige 175 FTE tot circa 250 FTE eind 2018. York Capital Management is een mondiaal opererend investeringsfonds dat investeert in zowel publieke als private ondernemingen. York Capital heeft kantoren in New York, Hongkong en Londen en heeft in totaal ca. $20 miljard onder beheer.

Karsten Pronk, directeur van het nieuwe Aldel, : “Ik ben enorm blij dat hier vandaag de succesvolle doorstart inclusief de nieuwe investeringen kan worden aangekondigd. De afgelopen periode is in nauwe samenwerking met de curator, de ondernemingsraad, de Provincie Groningen en andere betrokken partijen hard gewerkt om dit te kunnen bereiken. Het is nu aan de onderneming, de directie en de medewerkers om de positieve verwachtingen waar te maken”.

Klesch Aluminium Delfzijl  kondigde in augustus jl. haar faillissement aan. Het nieuwe Aldel zal vanaf 1 november formeel de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering overnemen.

In het midden de aluminiumfabriek Aldel dat onder de nieuwe naam DAMCO Aluminium Delfzijl een doorstart maakt 

 
 
 
  09-10-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Bek & Verburg/DHSS vestigt zich in Eemshaven

De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en naar verwachting wordt de nieuwe locatie omstreeks 1 januari 2018 in gebruik genomen.

Meerdere arbeidsplaatsen
Beide bedrijven vestigen zich op een kavel van ruim één hectare achter de zuidkade aan het einde van de Beatrixhaven in de Eemshaven. Op het terrein komt een opslagloods die tevens als kantoorruimte en werkplaats gaat fungeren. De rest van het terrein wordt vloeistofdicht geasfalteerd en zal gebruikt worden voor de opslag van onder andere offshore gecertificeerde containers. De vestiging levert in eerste instantie zes arbeidsplaatsen op.

Bek & Verburg
Bek & Verburg is al meer dan 55 jaar actief op het gebied van de inzameling van scheepsafvalstoffen. Aanvankelijk in de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk en later ook in het gehele Noordzeekanaal gebied, Scheveningen en Den Helder. Er wordt een landelijke dekking op het gebied van inzameling van scheepsafvalstoffen nagestreefd en de keuze voor vestiging in de Eemshaven is daarbij een logische. Naast het inzamelen van scheepsafvalstoffen is Bek & Verburg actief in het reinigen van duwbakken, lichters en zeeschepen en het behandelen van schade- en restpartijen; inclusief de diverse daarvoor benodigde operationele activiteiten op locatie.

DHSS
DHSS staat voor Den Helder Support Service en heeft zijn oorsprong in de offshore industrie. Het bedrijf is begonnen in Den Helder als scheepsagent en logistieke dienstverlener in de olie- en gasmarkt en is de laatste jaren ook sterk actief in de offshore windindustrie. Vanuit de Eemshaven vinden sinds 2009 al veel offshore wind activiteiten plaats en dat is de voornaamste reden voor DHSS om daar ook een positie te kiezen. Het bedrijf verrichtte al diverse ondersteunende werkzaamheden op offshore wind gebied vanuit het kantoorgebouw Nijlicht, maar krijgt nu een permanente plek aan de Beatrixhaven.


Bek & Verburg/DHSS vestigt zich aan de Beatrixhaven in de Eemshaven. Het oranje gemarkeerde gebied geeft de vestigingslocatie weer.

 
 
 
  03-10-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Realisering waterstoftankstation in Delfzijl stap dichterbij

Op het Chemie Park Delfzijl is een begin gemaakt met de aanleg van het waterstoftankstation. Groningen Seaports realiseert de waterstofleiding naar dit waterstoftankstation. De graafwerkzaamheden betekenen een concrete stap naar een zero emission openbaar vervoer in 2030 op basis van schone en duurzame brandstoffen. De werkzaamheden in Delfzijl zijn een uitvloeisel van een begin dit jaar ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Met de realisatie van twee waterstofbussen maken overheden, openbaar vervoersbedrijven en bedrijfsleven gezamenlijk een start met de verduurzaming van de mobiliteit.

De beschikbaarheid van groene waterstof in Delfzijl biedt, naast toepassing op gebied van mobiliteit, volop mogelijkheden voor versterking van de regionale chemische industrie. “Dit biedt perspectieven voor toekomstige groei en een hogere inzet van waterstof in de chemie”, aldus site director Johan Visser van het Chemie Park. “Dat begint met de inzet van waterstof ten behoeve van duurzame mobiliteit, maar krijgt een krachtig vervolg met de voorgenomen vergroening van de economie. Dit sluit goed aan op de kansen die de Commissie Willems voor de regio heeft geïdentificeerd.”

De groene waterstof wordt door AkzoNobel in een volledig geïntegreerde industriële keten geproduceerd. Groningen Seaports realiseert de waterstofleiding naar het waterstoftankstation van PitPoint, dat in december gereed moet zijn. Hier worden de twee waterstofbussen van Qbuzz gevuld. Het OV-bureau – opdrachtgever voor het openbaar vervoer per bus in de provincie – en Provincie Groningen hebben al de intentie uitgesproken voor een opschaling naar twintig waterstofbussen. AkzoNobel overweegt de inzet van enkele service-auto’s op het terrein in Delfzijl.
Naast de reeds genoemde partijen zijn FCH JU, High V.LO-City en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nauw bij het project betrokken.

De kraanmachinist heeft onder toeziend oog van site director Johan Visser een begin gemaakt met de aanleg van het waterstoftankstation

 
 
 
  29-09-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

 

BioMCN Delfzijl verdubbelt capaciteit met investering van 100 miljoen

Gepubliceerd door Groningen Seaports

Een opsteker voor de economie en werkgelegenheid van de Eemsdelta en de provincie Groningen en een impuls voor de productie van biobrandstof: zo zou je een grote investering in de methanolfabriek van BioMCN in Delfzijl kunnen typeren.

Gezien de gunstige verwachtingen voor de internationale methanolmarkt kondigde OCI – het moederbedrijf van BioMCN – onlangs aan dat het honderd miljoen euro gaat investeren in de opstart van een tweede fabriek. Door deze investering kan BioMCN de tweede installatie, die in 2005 werd stilgezet, weer in gebruik nemen om de productie van methanol en bio-methanol op te schroeven.

De huidige productiecapaciteit van BioMCN op het Chemiepark in Delfzijl is ongeveer 500 kiloton methanol per jaar. Met de tweede installatie, die eind 2018 zal worden opgeleverd, kan jaarlijks nog eens 440 kiloton (bio) methanol worden geproduceerd. Het aandeel bio-methanol is afhankelijk van het aanbod aan groen gas en in de toekomst andere groene grondstoffen. Op dit moment ligt dat rond de 10 tot 15% van de productie. De insteek wordt dat dit aandeel de komende jaren weer verder gaat stijgen. Daarmee is BioMCN het eerste bedrijf ter wereld dat op een dergelijke industriële schaal bio-methanol van hoge kwaliteit op de markt brengt.

De investering betekent een flinke boost voor de werkgelegenheid in de regio. Er komen ongeveer 30 vaste arbeidsplaatsen bij, waarvoor de werving en selectie inmiddels is begonnen. Daarnaast levert de investering ook veel indirecte werkgelegenheid op. Naar schatting zullen met de renovatie enkele honderden indirecte arbeidsplaatsen gemoeid zijn.

‘De investering is echt prachtig nieuws voor ons bedrijf! We kunnen nu de tweede installatie in gebruik gaan nemen, en dat betekent bijna een verdubbeling van het aantal arbeidsplaatsen. Maar het mooiste is misschien wel dat we een grotere bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van Nederland’, vertelt Paul Compagne, plantmanager van BioMCN.

BioMCN bestaat in oktober precies elf jaar. Het bedrijf moest vanaf de start eerst nog een markt zien te veroveren voor het duurzamere bio-methanol. Methanol wordt gemaakt uit grijs gas, bio-methanol op dit moment uit groen gas. De bio-methanol kan onder andere worden gebruikt als biobrandstof voor bijmenging in benzine.

Volgens Paul Compagne kan bio-methanol een grote rol spelen in het verder verduurzamen van Nederland. In de toekomst zou het aardgas, dat nu als grondstof wordt gebruikt, vervangen moeten worden door groen gas en andere bio-grondstoffen. ‘We zullen op de langere termijn echt van het fossiele aardgas af moeten. Onze ambitie is dan ook dat we gestaag blijven doorwerken aan de vergroening van onze methanol, aldus Paul Compagne.

Binnenkort begint de renovatie van de nieuwe installatie, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018 in gebruik zal worden genomen.

BioMCN breidt haar productiecapaciteit enorm uit in Delfzijl

 
 
 
 
  17-09-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Meer windparken boven de Wadden ook impuls voor de Eemshaven

Provincie Groningen wil dat de minister kiest voor windparken boven de Wadden

Er gaat niets boven de Groningse waddenwind. Dat is de conclusie van het rapport dat in opdracht van de provincie Groningen is opgesteld en is aangeboden aan de minister van Economische Zaken. De provincie Groningen roept de Minister van Economische Zaken op om veel meer windparken boven de Wadden mogelijk te maken. Het draagt bij aan een toekomst zonder aardgas, een CO₂-arme energievoorziening en het  levert honderden banen op.

Grootste windpark ter wereld
Uit het rapport van onderzoeksbureau BLIX blijkt dat er voor minimaal 10 gigawatt aan windenergie boven de Waddeneilanden kan worden opgesteld. Dit is ruim 15 keer de hoeveelheid van het Gemini windpark, dat één van de grootste offshore windparken ter wereld is. Hiermee zal Groningen een enorme bijdrage leveren aan de vergroening van de Nederlandse energieproductie. Daarnaast zal wind op zee, in combinatie met de bestaande Groningse energie-infrastructuur en de ontwikkelingen rondom waterstof, de energietransitie in Nederland een geweldige impuls geven. Het realiseren van meer windenergie boven de Wadden maakt onderdeel uit van het Gronings bod dat de gemeente Groningen en de provincie Groningen op 8 maart jl. hebben gegeven als reactie op de Energieagenda van het Rijk. Dit aanbod draagt aanzienlijk bij aan het verminderen van de nationale CO₂-uitstoot en aan het behalen van de ambitieuze energiedoelstellingen.

Economische kansen
Naast kansen voor het klimaat biedt wind boven de Wadden ook grote kansen op economisch terrein, mede door het ontstaan van de werkgelegenheid door de bouw en het onderhoud van de windparken. Daarnaast spreekt het bedrijven aan om zich in de nabije omgeving te vestigen. Volgens Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen voor de energietransitie staan bedrijven te trappelen om deze groene stroom af te nemen. Voor Google was de aanwezigheid van lokaal geproduceerde duurzame energie een belangrijke vestigingsfactor. Ook de aanwezigheid van de juiste infrastructuur zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven zich in Noord-Nederland willen vestigen. Deze boodschap wordt ondersteund door onze Noordelijke partners Drenthe en Fryslân.

Steun van het Rijk
Uiteindelijk bepaalt het Rijk waar de windparken op zee komen. Gelet op de enorme mogelijkheden die wind boven de Wadden biedt roept de provincie het Rijk op om windenergie boven de Wadden mogelijk te maken.

Een toename van het aantal windparken boven de Wadden zal eveneens leiden tot meer offshore wind activiteiten in de Eemshaven, aangezien deze haven uitstekend is uitgerust voor de logistieke afhandeling van windmolen fundaties en windturbine onderdelen. Ook voor het onderhoud van windturbines is de Eemshaven een belangrijke uitvalsbasis. De afgelopen jaren speelde de Eemshaven al een voorname rol bij de aanleg van maar liefst twaalf windparken op de Noordzee, waaronder Windpark Gemini.

 
 
 
  14-09-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Nieuw bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Farmsumerpoort

Veel interesse
Bij de ombouw zal zoveel mogelijk met de wensen van nieuwe huurders rekening worden gehouden. De eerste huurovereenkomsten zijn al tot stand gekomen en er is interesse van meerdere potentiële huurders. Het pand zal worden opgedeeld in diverse  units, waarbij het mogelijk is ruimtes van 125 m², 200 m² en 300 m² te huren. Ook het huren van grotere ruimtes behoort tot de mogelijkheden door ruimtes samen te voegen. Het pand ligt op een uitstekend bereikbare en zichtbare hoeklocatie aan de toegangsweg van bedrijventerrein Farmsumerpoort. Afgelopen week is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. In de maand september vinden er saneringswerkzaamheden plaats en direct daarna start de daadwerkelijke ombouw.

De werkzaamheden voor het bedrijfsverzamelgebouw van Koetze Vastgoed zijn in volle gang

 
 
 
 
  14-09-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Omgevingsvergunning voor vijf windparken bij Delfzijl en Eemshaven

Belangrijke stap in realisatie wind op land: provincie verleent omgevingsvergunning aan vijf windparken

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft voor vijf windparken een omgevingsvergunning verleend. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor het vervolgtraject, namelijk de bouw van de windparken. Het gaat hier om de windparken in het gebied Delfzijl:  Oosterhorn, Geefsweer, Delfzijl Uitbreiding Zuid en om windparken in het gebied Eemshaven: Oostpolder en Oostpolderdijk. Samen zijn de parken goed voor ongeveer 300 megawatt. Daarmee heeft de provincie een grote stap gezet op weg naar de afspraak met het Rijk in 2020 855,5 megawatt aan windenergie op land mogelijk te maken.

Uniek in Nederland
Voor alle windparken wordt een gebiedsfonds opgezet, waarbij de ontwikkelaars geld storten in een fonds voor de omgeving. Binnen het windpark Oostpolder worden twee dorpsmolens ontwikkeld. Deze dorpsmolens worden deels gefinancierd vanuit het provinciaal revolverend fonds. Daardoor kunnen de direct omwonenden financieel participeren zonder er zelf in te investeren. Dat is uniek in Nederland. De organisatie die het windpark Geefsweer exploiteert, verhoogt de bijdrage aan het gebiedsfonds. Daarnaast krijgen de direct omwonenden van windpark Delfzijl Uitbreiding Zuid een jaarlijkse bijdrage. Zowel de Welstandscommissie als de Commissie Milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft voor genoemde windparken een positief advies afgegeven.
De provincie heeft met het Rijk afgesproken dat alle windparken in 2020 in werking zijn en stroom leveren aan het elektriciteitsnet.

Het onshore windpark Westereems nabij de Eemshaven

 
 
 
  08-09-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Burgemeester Appingedam slaat eerste paal van BMN vestiging op Fivelpoort

Speciaal moment
Samen met genodigden vierde BMN dit speciale moment. Met deze speciale handeling ging op het terrein van 6500 m2 officieel de bouw van start van het nieuwe onderkomen van BMN Delfzijl. De oplevering van BMN Appingedam vindt hoogstwaarschijnlijk eind december plaats in geheel nieuwe BMN-stijl. In januari wordt de vestiging dan ingericht en verhuist BMN Delfzijl naar Appingedam. Zo kan BMN Appingedam begin februari haar deuren openen voor haar klanten.

Klanten optimaal bedienen
De vestiging kan met 450 m2 Proshop een breder shopassortiment aanbieden aan haar klanten dan op dit moment bij BMN Delfzijl mogelijk is. En naast de betere bereikbaarheid blijft het vertrouwde team van BMN Delfzijl onveranderd de klanten ontzorgen zoals klanten van ze gewend zijn. Alleen dan op een nieuwe locatie om haar klanten optimaal te kunnen bedienen.

Artist impression van de nieuwe vestiging van BMN Bouwmaterialen op Bedrijvenpark Fivelpoort in Appingedam

 
 
 
  08-09-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Nieuwe spoorverbinding Roodeschool – Eemshaven bijna klaar

Straks rijdt de trein tussen Groningen en Roodeschool direct door naar de haven. Daarmee kunnen reizigers in het voorjaar van 2018 vanuit Groningen rechtstreeks met de trein naar de Eemshaven. Een goede verbinding over het spoor naar de Eemshaven is economisch en maatschappelijk van belang. Forenzen en toeristen hebben veel baat bij de verlengde spoorlijn. De nieuwe verbinding zal met de rechtstreekse aansluiting op de boot voor een flinke groei van het aantal reizigers zorgen. Op doordeweekse dagen in het laagseizoen rijdt de trein drie keer per dag naar de Eemshaven en in het hoogseizoen vier keer per dag.

Spoor
Om het doorrijden naar de Eemshaven mogelijk te maken is het bestaande spoor verlengd met drie kilometer nieuw (buitendijks) spoor. Daarnaast is ongeveer 4,3 kilometer bestaand goederenspoor tussen Groningen en Roodeschool aangepast, zodat dit straks geschikt is voor personenvervoer. Daarnaast komen er twee nieuwe stations. Het station van Roodeschool wordt verplaatst en de Eemshaven krijgt een nieuw station.

Samenwerking
Voor het doorrijden van de trein naar de Eemshaven is een investering van 25,8 miljoen euro nodig. Het project wordt gefinancierd en mogelijk gemaakt door: het Rijk, de provincie Groningen, AG EMS, ProRail, Arriva, Groningen Seaports, gemeente Eemsmond, Stadt Borkum, Landkreis Leer, EDR/Land Niedersachsen en de Kamer van Koophandel Noord, Interreg IV-A/ EFRO.

 
 
 
  31-08-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Lagerwey test Climbing Crane in Eemshaven

Lagerwey test momenteel in de Eemshaven de eerste klimmende kraan ter wereld voor de installatie van windturbines. Na uitgebreid testen op de grond is het nu tijd om het klimmen en hijsen van de kraan in de praktijk te testen. De test wordt uitgevoerd op de hoogste windturbine op land in Nederland.

De zogeheten Climbing Crane bouwt de mast van de windmolen op en gebruikt deze vervolgens om omhoog te klimmen. Zo bouwt en klimt de kraan zelfstandig omhoog. Daarmee het probleem oplossend van het grote transport en de lange opbouwtijden van de gigantische hijskranen die nodig zijn om de alsmaar hoger wordende windturbines te bouwen. De inzet van de Climbing Crane vergemakkelijkt ook de installatie van hoge windturbines op zee omdat grote installatieschepen niet meer nodig zijn.

De test zal enkele weken in beslag nemen. In oktober zet Lagerwey de Climbing Crane in bij de bouw van de tweede L136 windturbine in de Eemshaven.

Lagerwey test de Climbing Crane op de hoogste windturbine van Nederland in de Eemshaven

 
 
 
  15-06-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

BMN Bouwmaterialen vestigt zich op Fivelpoort

 

BMN Bouwmaterialen vestigt zich op het bedrijventerrein Fivelpoort nabij Appingedam. De contractondertekening voor deze nieuwe vestiging vindt vandaag om 11.00 uur plaats op Fivelpoort nabij de Eemsdelta Expo die daar momenteel plaatsvindt. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart op Fivelpoort. De verwachting is dat in juli de eerste palen geslagen kunnen worden.

Bouwbedrijf Kooi Appingedam gaat in nauwe samenwerking met BMN de ontwikkeling en bouw van het nieuwe pand voor zijn rekening nemen. Indien de bouw voorspoedig verloopt, is de nieuwe vestiging eind 2017 klaar.

Nieuwe vestiging
De locatie van BMN is halverwege het bedrijventerrein gevestigd en omvat een terrein van ca. 6.500 m2. BMN heeft een nieuw concept ontwikkeld voor hun professionele bouwshops. De nieuwe vestiging in Appingedam wordt de eerste nieuwbouwlocatie in dit concept.

Achtergronden BMN
BMN heeft 83 vestigingen waar professionals in de woning- en utiliteitsbouw snel hun materialen kunnen afhalen of bestellen om te laten bezorgen op locatie. Vanuit de vier stabiele pijlers: beste service, juiste voorraad, flexibele logistiek en vakkundig advies levert BMN dagelijks bouwmaterialen voor renovatie- en nieuwbouwprojecten. “Onze pijlers zijn op zichzelf niet uniek, maar in combinatie én met de juiste uitvoering zijn wij ervan overtuigd dat we onze klanten het beste helpen”, licht Jan Boon, algemeen directeur van BMN, toe. “Het ontzorgen van professionals  in de bouw en hen bijstaan in alle uitdagingen die voor ze liggen, is datgene waar we naar streven.”

Versterking marktpositie
Met het nieuwe concept gaat BMN haar marktpositie bij de afhaalklanten de komende jaren verder versterken. Voor het merendeel van de klanten betekent de verhuizing naar Fivelpoort in Appingedam een betere bereikbaarheid, minder reistijd en een breder assortiment. “Het is een nieuwe locatie, maar met de vertrouwde dienstverlening die de klanten van ons gewend zijn”, zegt Klaas Bullema vestigingsmanager van BMN Delfzijl. Onze vestiging heeft op dit moment 9 medewerkers die allemaal meegaan naar de nieuwe vestiging op Fivelpoort. Al verandert de locatie, ons team blijft onveranderd de klanten ontzorgen en voorzien van de juiste materialen, beste service en vakkundig advies”, aldus Bullema.

Artist impression van BMN Bouwmaterialen op Fivelpoort

 
 
 
  15-06-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Nieuwe windturbine in Eemshaven heet ‘David’

Lagerwey noemt hoogste windturbine van Nederland ‘David’ ter ere van poldermolen De Goliath

Vandaag ontving de hoogste windturbine in Nederland zijn naam uit handen van Groninger Gedeputeerde Nienke Homan. De Lagerwey windturbine heet vanaf vandaag David. Daarmee verwijzend naar de naburige windmolen, poldermolen De Goliath die dateert uit 1897.

Ida Wierenga, molenaar De Goliath: “Een naamgeving met een knipoog, maar wel heel serieus. Door je klein op te stellen, kun je tot grote dingen komen. Zo verging het David in de Bijbel ook, hij werd koning. Deze jonge David zal het moeten  opnemen tegen De Goliath die inmiddels 120 jaar in de Eemspolder staat, nadat zijn voorganger uit 1882 door brand werd verwoest. Met de Lagerwey windturbine wordt een nieuw tijdperk aangekondigd.”

Vanaf vandaag levert David ook zijn eerste stroom aan het elektriciteitsnet. De windmolen van 4,5 MW en een rotor van 136 meter levert genoeg stroom voor 5.000 huishoudens. Na de zomer start Lagerwey met de bouw van een tweede identieke windturbine in de Eemshaven. Bij de bouw van deze turbine zal het bedrijf ’s werelds eerste zelfklimmende kraan inzetten voor het hijsen van torendelen en andere componenten.

Nienke Homan, Gedeputeerde Provincie Groningen, spreekt met trots en fierheid over deze hoogste windturbine van Nederland in de Eemshaven: “Niet alleen deze hoogte is bepalend, maar vooral ook het innovatieve karakter waarmee dit is gerealiseerd. Nieuwe, snellere en slimmere technieken stimuleren ook nieuwe markten en werkgelegenheid. Dit verstevigt onze status als Energy Port in Nederland!”

David (l) en Goliath (r) gebroederlijk naast elkaar in de Eemshaven

 
 
 
  19-05-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Eemshaven heeft de wind mee

De Eemshaven heeft de wind vol in de zeilen op het gebied van offshore wind.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  15-05-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Start bouw Duitse Windpark Merkur vanuit Eemshaven

Begin mei is de bouw gestart van het Duitse windpark Merkur dat schuin boven Schiermonnikoog
(45 km boven het Duitse Waddeneiland Borkum) komt te liggen.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  12-05-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Doorbraak in de recycling van vervuild metaal

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company wil in Delfzijl een uiterst moderne fabriek bouwen om vervuild staalschroot te recyclen tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  08-05-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Gemini markeert keerpunt in offshore wind

Vandaag heeft John Brace, voorzitter van de Raad van Bestuur van hetmega-offshore windpark Gemini, het windpark officieel in gebruik genomen.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  01-05-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Eemshaven heeft de hoogste windturbine van Nederland

Sinds woensdag 26 april staat de hoogste windmolen van Nederland in de Eemshaven.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  01-05-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Officiële opening Windpark Gemini

Maandag 8 mei a.s. verricht John Brace, voorzitter van de Raad van Bestuur van offshore windpark Gemini de feestelijke officiële opening van Gemini, het grootste windpark van Nederland en een van de grootste wereldwijd.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  18-04-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Eerste elektrische lijnbus voor eiland Borkum

Wat elders slechts een klein zetje naar groene energie betekent, is voor Borkumer Kleinbahn een behoorlijke stap.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  20-03-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Nieuws uit de Groninger zeehavens

Er is weer een nieuwe 'Nieuws uit de Groninger zeehavens' uitgebracht in twee edities.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  20-03-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Ruim 3 kilometer lange schermdijk gaat in de renovatie!

In opdracht van Groningen Seaports wordt in april 2017 een grootschalige renovatie van de schermdijk in Delfzijl gestart.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  20-03-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Eemshaven is gecertificeerd voor keurmerk veilig ondernemen

Het bedrijventerrein Eemshaven heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald!

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  20-03-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Aanleg windpark Nordsee One vanuit Eemshaven

Het terrein van Orange Blue Terminals in de Eemshaven ligt de komende tijd weer vol met allerlei windturbineonderdelen.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  20-03-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Nieuwste cruiseschip Norwegian Joy doet Eemshaven aan

Het jongste en tot op heden grootste nieuwbouw cruiseschip van de Meyer Werft (Papenburg), de Norwegian Joy, doet naar verwachting eind maart de Eemshaven aan.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  20-03-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Biopack produceert recyclebaar verpakkingsmateriaal op Fivelpoort

Patatbakjes, hamburgerdoosjes, bordjes, maaltijd trays, etc. rollen binnenkort van de lopende band van de productielijnen van Biopack in Appingedam.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  20-03-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Kleirijperij: dijken bouwen met waddenslib

In Delfzijl wordt het voormalige grondbergingsterrein Valgen Oost - langs de weg naar Termunten ter hoogte van de Oterdumer Driehoek - afgegraven en klaar gemaakt voor kleirijperij.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  07-03-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Opening metershoge uitkijktoren in Eemshaven

Op dinsdag 7 maart om 16.00 uur vindt de officiële opening plaats van de uitkijktoren de Groene Poort in de Eemshaven aan de Kwekersweg 3 (naast de Wrakketaria). 

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  13-02-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Minister Kamp neemt biostoomlevering van Eneco aan AkzoNobel in gebruik

Minister Kamp van Economische Zaken heeft samen met AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports vandaag de levering van biostoom aan Chemie Park Delfzijl officieel in werking gezet.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  10-02-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Qbuzz presenteert eerste elektrische bus en waterstofbus

Qbuzz presenteerde vrijdag 10 februari de eerste waterstofbus en elektrische bus van Groningen en Drenthe.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  09-02-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Partnerschap van start voor ontwikkeling bioraffinaderij in Delfzijl voor omzetting hout naar chemicaliën

Avantium, een toonaangevend chemisch technologiebedrijf en pionier op het gebied van duurzame chemie, maakt vandaag bekend samen te gaan werken met AkzoNobel, Chemport Europe, RWE en Staatsbosbeheer.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  06-02-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

TenneT start aanleg voorlopige elektriciteitsverbinding in Eemshaven

TenneT legt een voorlopige 380 kV-verbinding aan in de Eemshaven tussen de hoogspanningsstations Eemshaven Oudeschip en Eemshaven.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  19-01-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Harm Post kondigt vertrek bij Groningen Seaports aan

Harm Post (63), directeur Groningen Seaports, maakt vanmiddag - tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het Groningse havenbedrijf - bekend dat hij na ruim 16 jaar werkzaam te zijn geweest voor Groningen Seaports per 1 oktober a.s. vertrekt.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  16-01-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Bijzondere doop van Admiraalsloep van gerecycled havenplastic 

Donderdagmiddag 19 januari zal tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Groningen Seaports een wel zeer bijzonder ‘schip’ ten doop worden gebracht.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  10-01-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Lagerwey bouwt de eerste L136 4.5MW turbines voor Growind

Windturbinefabrikant Lagerwey heeft een order ontvangen voor de bouw van twee L136–4.5 MW windturbines in de Eemshaven in opdracht van Growind B.V.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  03-01-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Aanleg groene onderzeese stroomsnelweg COBRAcable tussen Nederland en Denemarken gestart in Eemshaven         

Vandaag heeft TenneT samen met haar Deense partner Energinet.dk de eerste heipaal geplaatst voor de bouw van het Nederlandse converterstation voor de COBRAcable, een onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  19-00-2017 Eemshaven Topnieuws  
 

Harm Post kondigt vertrek bij Groningen Seaports aan

Harm Post (63), directeur Groningen Seaports, maakt vanmiddag - tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het Groningse havenbedrijf - bekend dat hij na ruim 16 jaar werkzaam te zijn geweest voor Groningen Seaports per 1 oktober a.s. vertrekt.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  15-12-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Economische impuls industriegebied Oosterhorn in vooruitzicht

Industriegebied Oosterhorn krijgt na jaren weer een actueel bestemmingsplan, het voorontwerp legt de gemeente begin 2017 ter inzage.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  15-12-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Gedeputeerde Staten stellen ontwerp-Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vast

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben dinsdag 13 december de ontwerp-Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgesteld.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  09-12-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Groningen Seaports werkt mee aan energiescans Eemsdelta

Groningen Seaports en de Provincie Groningen helpen het bedrijfsleven om grote stappen te zetten in het verminderen van het energiegebruik.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  21-11-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Groningen Seaports sluit aan op Port Community System

Delfzijl en Eemshaven zijn de vijfde en zesde Nederlandse havens waar alle scheepsmeldingen, meldingen gevaarlijke stoffen en meldingen afvalstoffen voortaan gebeuren via Portbase.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  15-11-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Subsidie voor uitbreiding vrieshuis in Eemshaven

Het bedrijf Sealane in de Eemshaven krijgt van de provincie Groningen een subsidie van bijna twee miljoen euro voor de uitbreiding van hun bedrijf.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-11-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Oude vrachtwagengarage in Farmsum wordt bedrijfsverzamelgebouw

Vastgoed Koetze en ESA Trucks hebben op vrijdag 11 november 2016 de koopovereenkomst ondertekend voor het bedrijfscomplex gelegen op het industrieterrein Farmsumerpoort.

 

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-11-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Nieuws uit de Groninger zeehavens

Er is weer een nieuwe 'Nieuws uit de Groninger zeehavens' uitgebracht in twee edities.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-11-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Aanleg heliport belangrijke stap dichterbij

Met het afgeven van de belangrijkste vergunningen voor de aanleg van een helikopter start- en landingslocatie, waaronder het luchthavenbesluit, de natuurbeschermingswet vergunning en de barro ontheffing, is de aanleg voor een heliport in de Eemshaven weer een grote stap dichterbij gekomen.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-11-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Weer forse impuls voor Weiwerd: renovatie van oude boerderijen

Groningen Seaports heeft het voornemen voor renovatie en herontwikkeling van de twee oude boerderijen op het voormalige wierdedorp Weiwerd.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-11-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Voortgang Sunport Delfzijl

De aanleg van het zonnepanelenpark Sunport Delfzijl is in de afrondende fase.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-11-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Overzicht infrastructurele werken najaar 2016

Om ons motto ‘industrie volgt infrastructuur’ (bedrijven vestigen zich pas als de infrastructuur is aangelegd) kracht bij te zetten, wordt er momenteel hard gewerkt aan een aantal infrastructurele projecten in de havens.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-11-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Tijdens ‘de verbouwing’ zijn de Groninger zeehavens gewoon ‘geopend’

Rond beide Groninger zeehavens vinden grote ‘verbouwingen’ plaats.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  08-11-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Nieuw zonnepanelenpark nabij Delfzijls havengebied

Dinsdagmiddag 8 november om 17.30 uur ondertekent Groningen Seaports - samen met het Groningse bedrijf Solarfields - in het Congres- en expositiecentrum Martiniplaza Groningen Eemsdeltaplein (standnummer 5049) een contract voor de bouw van een zonnepanelenpark bij Geefsweer, nabij Delfzijl.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  27-10-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee van start met aanleg vogelbroedeiland en kwelderlandschap Marconi

Met de symbolische overdracht van stortsteen is de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en aanleg van twee natuurprojecten gestart.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  24-10-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Oplevering offshore basis in Eemshaven aan Siemens door EMO

Binnen zes maanden was de bouw van de offshore servicebasis voor Ems Maritime Offshore B.V. (EMO) in Eemshaven afgerond.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  11-10-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Welkomstfilm kondigt Nationaal Binnenhavencongres 2017 in Groningen aan

Elk jaar wordt er in samenwerking met een lid van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, het NVB jaarcongres georganiseerd.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  02-09-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Megakraanschip Saipem opnieuw naar Eemshaven

De verwachting is dat het megakraanschip Saipem 7000 a.s. zaterdagmiddag (onder voorbehoud van weersomstandigheden) opnieuw in de Eemshaven arriveert.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  25-08-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Plaatsing windturbines Gemini Offshore Windpark voltooid

Dinsdagnacht 24 augustus jl. is de laatste van de 150 windturbines van het Gemini Offshore Windpark geplaatst.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-07-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

2,4 miljoen euro subsidie voor Mitteldeutsche Schlacken Union

Het Duitse bedrijf Mitteldeutsche Schlacken Union (MDSU) krijgt een subsidie van 2,4 miljoen euro van de provincie Groningen.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-07-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Industrie Convenant Eemsdelta: nieuwe stap naar duurzaam chemiecluster Eemsdelta

De provincie Groningen, Industriepartners, NOM, Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) hebben dinsdag 12 juli jl. het Industrie Convenant Eemsdelta 2016-2020 ondertekend.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-07-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Aanzienlijke uitbreiding in Eemshaven voor Holland Malt

Holland Malt heeft donderdag 14 juli aangekondigd haar mouterij in Eemshaven uit te gaan breiden.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  07-07-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Fikse investering voor Subcoal® in Delfzijl

Subcoal® Production FRM B.V., een Subcoal® productielocatie in Delfzijl, heeft tijdens een geplande productiestop diverse onderhouds- en optimalisatiewerkzaamheden ondergaan.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  01-07-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Musim Mas Europe neemt Glycerine fabriek over in Delfzijl

Musim Mas Europe Pte. Ltd., een volle dochteronderneming van de Musim Mas Groep, heeft 27 juni jl. bekend gemaakt dat het tot een overeenstemming is gekomen voor de overname van Dutch Glycerine Refinery B.V. (“DGR”), een producent van geraffineerde en hoge kwaliteit glycerine gevestigd in Nederland.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  27-06-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Uniek ballastwatersysteem als eerste in Groninger zeehavens

Tijdens het ‘Delfsail’ zeilfestival – van 30 juni tot en met 3 juli in Delfzijl – toont Damen Shipyards het eerste InvaSave exemplaar uit de productieserie.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  26-05-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee na de zomer van start

Met de opdrachtverlening aan Van den Herik Sliedrecht wordt na de zomervakantie gestart met de verruiming van de vaarweg vanaf de Noordzee naar de Eemshaven.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  23-05-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

TenneT maakt van Nuon Magnum de startmotor van het noorden

TenneT en Nuon hebben een overeenkomst gesloten voor het realiseren van een ‘black-start’ faciliteit bij de Magnum-centrale van Nuon in Eemshaven.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  22-04-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Nieuwe watertaxi tussen Eemshaven en Borkum

Vanaf 29 april 2016 breidt de Aktien-Gesellschaft "Ems" haar productaanbod uit met een watertaxi die de Eemshaven en Borkum als standplaats heeft.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  11-04-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Braincamp Hanzehogeschool bij Groningen Seaports

In het jaar 2050 is de Eemsdelta het centrum van recycling in Europa en volledig 'circulair'.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  08-04-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Uitvoering van de Havenvisie ligt grotendeels op schema

Groningen Seaports wil in 2030 tot de meest duurzame havens van Europa behoren.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  08-04-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

‘Happy Dragon’ vervoert offshore vaartuig naar Eemshaven

Het zware ladingschip Happy Dragon, dat tot de vloot van BigLift Shipping behoort, is donderdagmiddag 7 april in de Eemshaven aangekomen met aan boord het offshore vaartuig Siem Carajas.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  05-04-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Groene groei bij ChemCom in Farmsum

Het bedrijf Chemcom Industries BV in Farmsum krijgt van de provincie Groningen een subsidie van bijna een miljoen euro voor de bouw van een installatie voor de productie van een milieuvriendelijk oplosmiddel.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-03-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Gigantische nieuwe stoomleiding voor bedrijven Oosterhorn

Recentelijk is de bouw van de nieuwe stoomleiding in de nabijheid van het Chemie Park Delfzijl gestart.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  07-03-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Informatieavond donderdag 17 maart: voortgang plannen heliport in Eemshaven

Donderdag 17 maart van 19.30 tot 21.30 uur vindt er in het gebouw Nijlicht – Schildweg 16,  Eemshaven - voor geïnteresseerden een inloopavond plaats over de voortgang van de heliport die definitief in het noordwesten van de Eemshaven een plek krijgt.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  01-02-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

TenneT contracteert Prysmian en Siemens voor ‘groene’ COBRA-kabel

De Nederlandse en Deens hoogspanningsnetbeheerders TenneT en Energinet.dk hebben Siemens en Prysmian gecontracteerd voor de aanleg van de COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  29-01-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Delfzijlse EEW Energy from Waste breidt haar locatie uit

De directies van EEW Energy from Waste Delfzijl BV (EEW) en Groningen Seaports NV ondertekenen vanmiddag een contract voor afname van extra terreinen (2,25 ha) nabij de huidige vestiging van EEW.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-01-2016 Eemshaven Topnieuws  
 

Grootste zonne-energie park van Nederland in Delfzijl

Groningen Seaports, Sunport Energy en WIRSOL zijn verheugd te kunnen aankondigen dat SunPort Delfzijl, het grootste zonne-energie park van Nederland, er komt.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-12-2015 Eemshaven Topnieuws  
 

Zonnedijk voor entree Eemshaven

Het bedrijf PLY Energy uit Groningen dient deze week namens Zonoord B.V. de vergunningaanvraag in voor de aanleg van ca. 19.000 zonnepanelen op de dijk aan de zuidzijde van de Eemshaven.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  14-12-2015 Eemshaven Topnieuws  
 

Zonnedijk voor entree Eemshaven

Het bedrijf PLY Energy uit Groningen dient deze week namens Zonoord B.V. de vergunningaanvraag in voor de aanleg van ca. 19.000 zonnepanelen op de dijk aan de zuidzijde van de Eemshaven.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  13-11-2015 Eemshaven Topnieuws  
 

Nieuwe ontwikkelingen locatie heliport Eemshaven

Met het aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn er ook nieuwe ontwikkelingen gaande in het dossier heliport Eemshaven.

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
  13-11-2015 Eemshaven Topnieuws  
 

Provincie en ProRail tekenen realisatieovereenkomst spoorlijn Roodeschool - Eemshaven

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen en Jan Mulder, directeur Regio Noord-Oost van ProRail hebben op 13 november de realisatieovereenkomst getekend voor de verlenging van de spoorlijn tussen Groningen - Roodeschool naar de Eemshaven

[Lees de rest van het artikel...]

 
 
 
     
 
   
     
 
Top of Holland, hét noordelijk bedrijfsnetwerk 2010 - 2022 - Design and development by Design My Website 2009
Privacy | Algemene voorwaarden | F.A.Q. | Disclaimer | Sitemap | Contact